Ανακοίνωση ανάρτησης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η εξαμηνιαία Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2018 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2018 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018.

 

Ανακοίνωση

Ορισμός Μελών Επιτροπής, Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η  εξ αναβολής Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 12η Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε  την εκλογή νέας  Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον ως άνω νόμο. Η επιτροπή έχει τριμελή σύνθεση και αποτελείται κατά πλειοψηφία από τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ενώ το τρίτο μέλος της που εκλέγεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση πληρεί τις προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραδοχές η Γενική Συνέλευση της εταιρίας εξέλεξε ως μέλος της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τον κο Ανδρέα Κουτούπη που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και πληρεί της προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Την σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου συμπληρώνουν τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  κ.κ. Χρήστος Νούσιας και Δημήτριος Νίκας, οι οποίου έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην Λογιστική  καθόσον και οι δύο είναι  Οικονομολόγοι, Λογιστές και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία.

Ο εκλεγείς από την Γενική Συνέλευση και ορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου  Δρ. Ανδρέας Κουτούπης [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS]  είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Παντείου Πανεπιστήμιου αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι κάτοχος του πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης( Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Αποτελεί  μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του  προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα  όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα.

                                                                                                                   Κηφισιά  12.10.2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 31.12.2017 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2017 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.

Την 28η Σεπτεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.457.012  μετοχές ήτοι ποσοστό 19,3895 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Εκ των μετόχων, η εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών,  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια του  πληρεξουσίου  της υπέβαλε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας), αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 12/10/2018.

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Παρασκευή 12  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  Α.Ε» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι 8ης Οκτωβρίου 2018 (Ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής).

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν  να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ της 78ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 10.09.2018 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 10  Σεπτεμβρίου 2018 συγκλήθηκε η 78η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7

Επί συνόλου 15.794.281 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκαν 2 μέτοχοι κάτοχοι συνολικά  4.040 μετοχών, ήτοι 0,0121% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις  28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α  του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Κηφισιά 10.9.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι  στις 31 Μαρτίου 2018  διεκόπη η σχέση συνεργασίας με την εταιρία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Σέρβισες Ανώνυμη Εταιρεία,  αναφορικά  με την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας θα συντάσσει και θα υπογράφει  η προισταμένη του λογιστηρίου της ΑΕΓΕΚ.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει εντός της νόμιμης προθεσμίας τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.  Τα συνεχιζόμενα προβλήματά της στην συγκέντρωση όλων των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων από τα υποκαταστήματά της στο εξωτερικό (Αλβανία και Ρουμανία) αλλά και η χρονοβόρα διαδικασία επανάκτησης, της διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του λογιστικού της αρχείου, της  μεταφοράς και ανάκτησης όλων των σχετικών δεδομένων και ηλεκτρονικών αρχείων της, τόσο της προηγούμενης χρήσης όσο και της τρέχουσας και της εν νέου ανάληψης της ευθύνης για την  σύνταξη και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της με υπάλληλό της λογιστή, μετά την  διακοπή της σύμβασης με πάροχο λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, υποχρεώνουν την εταιρία να καθυστερήσει την δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.  Η εταιρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει   το συντομότερο δυνατόν όλες τις παραπάνω διαδικασίες για την εν τέλει δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν των εγκρίσεων του Κ.τ.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η διαδικασία  υποκατάστασης των εταιριών ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  και SELI, ως μελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία ήταν σε εξέλιξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην εξαμηνιαία έκθεση της εταιρίας,  ολοκληρώθηκε την 6.12.2017 με την υπογραφή της τροποποίησης της συμβολαιογραφικής πράξης της ως άνω Κοινοπραξίας. Κατόπιν της συντελεσθείσας υποκατάστασης και αποχώρησης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από το έργο, επιστρέφεται στην εταιρία το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από τα πιστωτικά της όρια και είναι  κατατεθειμένες στο εν λόγω έργο.