30.05.2016 – ΑΕΓΕΚ: Αναλυτικά αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαϊου 2016

Wpaegadmin/ May 30, 2016/ Announcements

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 7  μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 14.729.900 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,2317% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Α/Α Απόφαση επί του μοναδικού θέματος  ημερήσιας διάταξης Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έ-γκυρες ψήφοι

 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Αρ. ψήφων υπέρ Ποσοστό επί των παριστά- μενων και εκπροσωπούμενων ψήφων Αρ. ψήφων κατά Ποσοστό επί των παριστάμε-

νων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχή
1

Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Η νέα σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

(α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη

  • Σωτήριος Γαβριήλ
  • Ιωάννης Γαϊτανάρος
  • Μαρία Σαρηγιάννη
  • Γεώργιος Σίμος
  • Δημήτριος Παπαδημητρίου
  • Ιωάννης Χριστόφαλος

(β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

  • Ροδάνθη Παπαγιαννάκη
  • Νικόλαος Κουτσούκαλης και
  • Γεώργιος Χριστόπουλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ.  θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2019.

14.729.900 44,2317% 14.729.900 14.729.900 100% 0 0 0

 

Share this Post