::ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ::


Παλαιότερες Ανακοινώσεις:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


 

Τελευταίες Ανακοινώσεις:

29.11.2011 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2011 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -2.410,64 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 33.994,28 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.09.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού € -4.398,70 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 32.006,22 χιλ.

28.11.2011 -Ανακοίνωση ανάρτησης-δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 2011

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

- οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. - 30.09.2011 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. - 30.09.2011 θα αναρτηθούν,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) αύριο Τρίτη,  29 Νοεμβρίου 2011 και

-τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. - 30.09.2011 δημοσιεύονται αύριο Τρίτη,  29 Νοεμβρίου 2011  στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

04.11.2011 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 04-11-2011

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 19 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 15.907.396 μετοχές, ήτοι ποσοστό 47,767% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης και συναίνεση εγγραφής προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας προς τα τραπεζικά ιδρύματα ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394), με τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

(I)        Αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων, μέχρι ποσού 10.000.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ’ αριθμ. 3167110/2008 και των επ’ αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ της Τράπεζας ALPHA BANK και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η Γενική Συνέλευση παρείχε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας χορήγηση συναίνεσης για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Τράπεζας ALPHA BANK και προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών της από την άνω σύμβαση, επί των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας της εταιρίας, ήτοι:

(i)         για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €2.868.100,00, πλέον τόκων και εξόδων, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(ii)        για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €1.934.300,00, πλέον τόκων και εξόδων, επί ορισμένων αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26ης Οκτωβρίου αρ. 72.  

(II)      Αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων, μέχρι ποσού 12.100.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ’ αριθμ. 2627/25.01.2000 και των επ’ αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η Γενική Συνέλευση παρείχε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5 ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας προς την Τράπεζα Πειραιώς και προς μερική εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών της από την άνω σύμβαση,  

(α)        παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394, και

(β)        χορήγηση συναίνεσης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €1.431.900,00, πλέον τόκων και εξόδων, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €965.700,00, πλέον τόκων και εξόδων, επί οισμένων αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26ης Οκτωβρίου αρ. 72

(III)     Αναφορικά προς τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., με την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού 20.000.000,00 ευρώ, η Γενική Συνέλευση χορηγεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 και 5  ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας

(α)       παροχή εταιρικής εγγύησης, και

(β)       χορήγηση συναίνεσης εγγραφής προσημείωσης προς την Τράπεζα ALPHA BANK, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους από το ομολογιακό δάνειο, υπέρ της εκδότριας του Ομολογιακού Δανείου ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394, επί των κάτωθι αναφερομένων ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €1.100.000,00, πλέον τόκων και εξόδων, επί ενός γηπέδου (αγροτεμαχίου), άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «Κατεβασιά ή Λούτσα ή Χοροιβόδα» της κτηματικής περιφέρειας Αγ. Θεοδώρων Θηβών, του Δήμου Θηβών, και

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €1.100.000,00, πλέον τόκων και εξόδων, επί δύο (2) αγροτικών ακινήτων (κτημάτων) που βρίσκονται στη θέση «Βοιδολείβαδο ή Φούσκαρη» της κτηματικής περιφέρειας της πόλης και Δήμου Αγρινίου.

Οι χορηγούμενες εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις, κατά τα ανωτέρω ποσά, θα ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των προαναφερθεισών συμβάσεων, βάσει των οποίων εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε οφειλόμενου ποσού εκ του Ομολογιακού Δανείου, αντίστοιχα.

Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, με ευρεία εξουσιοδότηση, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους των ως άνω εγγυήσεων και εμπράγματων εξασφαλίσεων στα πλαίσια της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων και να ορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας που θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.  

Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.907.396

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,767%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.907.396

Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.542.022 (ποσοστό 91,417% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 1.365.374 .(ποσοστό 8,583% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η από 20.09.2011.παραίτηση των κ.κ. Χαρίτωνα – Ιπποκράτη Διονυσάτου και Απόστολου Γεωργιάδη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και η αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Ιωάννη Μαρούλη και Δημήτριο Μπούρλο.

Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.907.396

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,767%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.907.396

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.907.396 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0(ποσοστό 0 % των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή:0

 

   Μαρούσι, 04.11.2011

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

21.09.2011 - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 20.09.2011,   επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :

1.            Παραίτηση του κ. Χαρίτου- Ιπποκράτη Διονυσάτου, Διευθύνοντος Συμβούλου-εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ  και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Ιωάννη Μαρούλη.

2.            Παραίτηση του κ. Απόστολου Γεωργιάδη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Δημήτριο Μπούρλο.

3.      Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή  έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012 έχει ως ακολούθως :

Σωτήριος Γαβριήλ, Πρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σίμας, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μαρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Εκτελεστικό μέλος .

Θεόδωρος Μέγγουλης, Εκτελεστικό μέλος.

Ευάγγελος Γαρμπής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μιχαήλ Κοράλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Δημήτριος Μπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Βασίλειος Γκουρογιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ιωάννης Παπανδρέου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4.       Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ο κ.Ιωάννης Μαρούλης και ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου  κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του.

5.       Ο κ. Ιωάννης Μαρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πανεπιστημίου του Παλέρμο Ιταλίας, μέλος του ΤΕΕ καθώς και του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ελλάδος, εγγεγραμμένος στην ανώτερη βαθμίδα των Μητρώων Κατασκευαστών, με πτυχίο ΜΕΚ Δ’ τάξεως.  Μετά το πέρας των σπουδών του το 1977 και την ενεργή ένταξη του στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας ίδρυσε το 1981 προσωπική εταιρία με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για ιδιωτικά οικοδομικά έργα, η οποία το 1988 μετεξελίχθηκε στην ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ κάτοχο πτυχίου ΜΕΕΠ 6ης τάξεως η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων. Η επιχειρηματική του δραστηριοποίηση αφορά επίσης στην ίδρυση και λειτουργία των εταιριών με τις επωνυμίες Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. , ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ Α.Ε., ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε. και ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. οι οποίες έχουν κύριο αντικείμενο την κατασκευή Τεχνικών και Ιδιωτικών τεχνικών έργων με κατασκευαστικά πτυχία 3ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., ενώ η επιχειρηματική του δράση εκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες μέσω της συμμετοχής του ως μετόχου στις εταιρίες ΤΡΙΤΩΝ-Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε., MAROULIS TRAVEL, ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε. και PLATON Α.Ε. Κατά το έτος 2008 η εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. της οποίας αποτελεί μέτοχο εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε η οποία κατέχει πτυχίο ΜΕΕΠ της ανώτατης 7ης τάξης. Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1951.

6.     Ο κ. Δημήτριος Μπούρλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, από το έτος 1984 εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό. Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1957.

31.08.2011 - EK NEOY ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.11 ΕΩΣ 30.06.11 (ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011, θα αναρτηθεί εκ νέου στις ιστοσελίδες της εταιρίας  (www.aegek.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr) η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Δ.Σ. της ΑΕΓΕΚ για την περίοδο 01.01-30.06.2011, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι Ενδιάμεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2011-30/06/2011, λόγω προσθήκης στον πίνακα της ενότητας 3.2 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) των στηλών με τα αντίστοιχα ποσά για τα τρίμηνα  1/4-30/6/2011 και 1/4-30/6/2010 για τον Όμιλο και την Εταιρία, για λόγους πληρέστερης απεικόνισης.

Επισημαίνεται, ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από  01.01-30.06.2011, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011, σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

30.08.2011 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008. H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας .

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2010 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 226,79 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.404,92 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού € -2.410,64 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 33.994,28 χιλ.

30.08.2011- Ανακοίνωση δημοσίευσης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2011

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

- η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. - 30.06.2011 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. - 30.06.2011 αναρτήθηκαν ήδη,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τρίτη  30 Αυγούστου 2011 και

-τα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01. - 30.06.2011 δημοσιεύονται σήμερα Τρίτη  30 Αυγούστου 2011 στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

17.06.2011 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 17-06-2011.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 25 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 17.405.229 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,265% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2010,  καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229

Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 903

Αποχή: 0

 

Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229

Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 903

Αποχή: 0

 

Θέμα 3ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2011, η «DELΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 153, Μέλος της BDO International, και ορίστηκε τακτικός ελεγκτής ο κ. Βρασίδας Δαμηλάκος, αναπληρωματικός ο κ. Παναγιώτης Καβελλάρης, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229

Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 903

Αποχή: 0

Θέμα 4ο : Εγκρίθηκαν  οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2010, ύψους 90.280  ευρώ, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2011, ύψους 200.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.405.229

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 52,265%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 17.405.229

Αριθμός ψήφων υπέρ:17.404.326 (ποσοστό99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 903

Αποχή: 0

31.05.2011 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Κατόπιν άρσεως των λόγων ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης,  με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία από το α’ εξάμηνο 2009, η Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών  από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας .

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2010 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 226,79 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.404,92 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού € -1.691,61 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 34.713,31 χιλ.

31.05.2011 - Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2011

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

- οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. - 31.03.2011 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. - 31.03.2011 αναρτήθηκαν ήδη,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τρίτη,  31  Μαΐου 2011 και

-τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. - 31.03.2011 δημοσιεύονται σήμερα, Τρίτη,  31 Μαΐου 2011  στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

04.04.2011 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TAKTIKOY ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2008-2009

Η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1, εδάφιο ιβ, του Kανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2008 και 2009.

 Το σύνολο των φόρων που προέκυψε κατά τον εν λόγω έλεγχο, με τις επ’ αυτού προσαυξήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 8.404.910,56 ευρώ, όπως αναλυτικά παρατίθεται στους ακόλουθους πίνακες (ποσά σε ευρώ):

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤ.3% & ΟΓΑ ΤΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

2008

35.630.466,15

5.298.051,96

30.212,54

2.437.103,90

7.765.368,40

2009

362.865,97

75.880,33

35.593,48

16.693,67

128.167,48

ΣΥΝΟΛΟ

35.993.332,12

5.373.932,29

65.806,02

2.453.797,57

7.893.535,88

 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ

ΧΑΡ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

2008

4.872.459,43

58.469,51

45.890,06

104.359,57

2009

3.125.853,43

37.510,24

18.183,21

55.693,45

ΣΥΝΟΛΟ

7.998.312,86

95.979,75

64.073,27

160.053,02

  

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ο.Γ.Α.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ο.Γ.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ.

2008

1.797,93

898,96

2.696,89

2009

526,75

136,96

663,71

ΣΥΝΟΛΟ

2.324,68

1.035,92

3.360,60

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΔΟΥ 5ΕΤΙΑΣ

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

2008

127.811,26

63.905,63

35.081,06

226.797,95

2009

59.624,95

29.812,47

9.800,64

99.238,06

ΣΥΝΟΛΟ

187.436,21

93.718,10

44.881,70

326.036,01

       

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

01.01.2008

875.184,64

7.282,44

6.372,13

13.654,57

01.01.2009

875.184,64

5.251,10

3.019,38

8.270,48

ΣΥΝΟΛΟ

1.750.369,28

12.533,54

9.391,51

21.925,05

           

 

 

Επισημαίνεται ότι, από το προαναφερόμενο ποσό των προσδιορισθέντων φόρων, συνολικού ποσού 8.404.910,56 ευρώ, το μεγαλύτερο τμήμα - ανερχόμενο σε ποσό 5.298.051,96 ευρώ μετά αναλογούντων τελών, ποσού 30.212,54 ευρώ, και προσαυξήσεων, ποσού 2.437.103,90 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό 7.765.368,40 ευρώ - οφείλεται σε διαφορές φόρου εισοδήματος, επενεκτέες κατά την άποψη του διενεργηθέντος ελέγχου, η οποία (άποψη) είναι αντίθετη με τη θέση και άποψη της φορολογούσας αρχής κατά το χρόνο φορολόγησης του εν λόγω εισοδήματος (ήτοι, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009).

Συγκεκριμένα, στις 21/5/2008 υπεγράφη συμφωνία αναπροσαρμογής του τιμήματος πώλησης της συμμετοχής της εταιρίας στην ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 35 εκ. ευρώ επιπλέον του αρχικού τιμήματος (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Α’ τριμήνου 2008, στο κεφάλαιο ‘Μεταγενέστερα Γεγονότα’).

Σημειώνεται ότι η φορολογική υποχρέωση για τη χρήση 2008 είχε αρχικώς προσδιοριστεί από την εταιρία στο ποσό των 5.057.420,00 ευρώ, βάσει των αλλαγών που είχαν επέλθει στη φορολογία εισοδήματος από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3522/2006, η οποία (διάταξη) εφαρμόζεται επί εισοδημάτων από την πώληση μετοχών που διενεργείται μετά την 01.01.2007, ήτοι φορολογία του εισοδήματος εκ της πωλήσεως με βάση τις γενικές διατάξεις και συμψηφισμό του αντίστοιχου προκαταβληθέντος φόρου 5% (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεων 2008 και 2009, στη σημείωση 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’).

Κατά την κατάθεση όμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2008 αναγνωρίσθηκε από τη φορολογούσα αρχή ότι το συμπληρωματικό τίμημα, ποσού 35.000.000,00 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στην εταιρία εντός της χρήσης 2008, για την πώληση των μετοχών της εταιρίας ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., κυριότητας της ΑΕΓΕΚ, η οποία πώληση είχε πραγματοποιηθεί εντός του 2006 με αρχικό τίμημα ποσού €30.000.000,00, θα φορολογηθεί με το φορολογικό καθεστώς του χρόνου πραγματοποιήσεως της πωλήσεως (ήτοι, με βάση τα ισχύοντα το 2006, οπότε το σχετικό εισόδημα φορολογείτο αυτοτελώς και εξαντλητικώς με εφαρμογή συντελεστή 5%) (σχετικές ενημερώσεις περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Α’ τριμήνου, εξαμήνου, εννεαμήνου και ετήσιες χρήσεως 2009, στη σημείωση 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’).

Τέλος, εξαιρουμένου του φόρου εισοδήματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρία περιλαμβάνει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ‘Μερίσματα πληρωτέα’, ποσού 187.436,21 ευρώ, (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεων 2008 και 2009, στη σημείωση 9.19 ‘Εμπορικές υποχρεώσεις και προκαταβολές’), αναφορικά με τα υπόλοιπα πορίσματα του διενεργηθέντος ελέγχου χρήσεων 2008 και 2009, η πρόβλεψη που έχει σχηματίσει η εταιρία για κάλυψη διαφορών φορολογικών ελέγχων των υπόψη χρήσεων, ποσού 250.000,00 ευρώ, (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεων 2008 και 2009, στη σημείωση 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’), κρίνεται επαρκής, δοθέντος ότι η σχετική συνολική πρόσθετη επιβάρυνση είναι της τάξεως των 74.000,00 ευρώ περίπου.

Η εταιρία προτίθεται να ασκήσει κατά των κοινοποιηθέντων κατά τα άνω φύλλων ελέγχου τα νόμιμα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων της.

 

 

29.03.2011 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.

Κατόπιν άρσεως των λόγων ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης,  με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία από το α’ εξάμηνο 2009, η Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών  από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας .

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2010 ανέρχονται σε κέρδη ποσού € 226,79 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 36.404,92 χιλ.

29.03.2011 - Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2010

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

- η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 01.01. - 31.12.2010 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.01. - 31.12.2010 αναρτήθηκαν ήδη,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 και

- τα στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 01.01. - 31.12.2010 δημοσιεύονται σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΞΠΡΕΣ και στην τοπική εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ.

 

 

Print This Page

Copyright © 2006 AEGEK S.A.