::ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ::


ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΡΑΓΜΑ
Το έργο περιλαμβάνει την ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ Το έργο αφορά την πλήρη κατασκευή του φράγματος και των συναφών έργων:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τύπος Φράγματος: χωμάτινο με αργιλικό πυρήνα

Ύψος Φράγματος: 55 μ.

Μήκος στέψεως: 550 μ.

Πλάτους στέψεως: 10 μ.

Όγκος αναχώματος: 3.135.000 μ3

Αυχενικό φράγμα: 14,50 μ. high

Πρόφραγμα: 27 μ. μέγιστου ύψους

Πύργο υδροληψίας: 48 μ. ύψους

Κτιριακά έργα


Σήραγγα εκτροπής: 600 μ. μήκους

Έργο υπερχείλισης, αποτελούμενο από τη διώρυγα προσαγωγής, το τεχνικο Υπερχείλισης, τη Διώρυγα Πτώσης, τη Λεκάνη Ηρεμίας και το έργο παροχέτευσης των πλημμυρικών νερών στο ποταμό.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Γ.Γ.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Εγνατία Οδός Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ - ΑΕΓΕΚ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

12/2001 - 6/2004

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

47.374.900 Euro

Εκτύπωση Σελίδας

Copyright © 2006 AEGEK S.A.