Στο σύγχρονο κόσμο με δεδομένη τη σημασία και την επίδραση που έχει η ανάπτυξη και η τεχνολογική πρόοδος στο περιβάλλον, οι εταιρίες του Ομίλου ΑΕΓΕΚ, σε κάθε αναλαμβανόμενη δραστηριότητα, μεριμνούν με συνέπεια για τη διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας σε ότι αφορά στην ποιότητα και στο χρόνο περαίωσης των έργων, για το καλό κλίμα συνεργασίας και την καλή επικοινωνία με τους πελάτες, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, τη δίκαιη αντιμετώπιση και το σεβασμό της προσωπικότητας των εργαζομένων και τη διαρκή επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού, επιδεικνύοντας ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Όμιλος διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στην εκτέλεση των έργων, του ελέγχου ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών, και της γραπτής τεκμηρίωσης του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων (Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας).

Η συνέπεια της ΑΕΓΕΚ με τις ανωτέρω αρχές αποτελεί παράδοση και κεφάλαιο που αποκτήθηκε σε διάστημα εξήντα ετών συνεχούς λειτουργίας και αποτελεί βασικό εφόδιο στη συνέχιση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.3