Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας, για διάθεση παγίων   και προς το σκοπό  της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την 21η Μαϊου2021, στην υπογραφή συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης προς την ανώνυμη εταιρία  ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. δύο αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια Φαλαισίας – Βελιγοστής του δήμου Φαλαισίας του νομού Αρκαδίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επιφανείας  18,5 στρεμμάτων, με τίμημα τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€).

Ανακοίνωση Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Η ΑΕΓΕΚ (εφεξής η «Εταιρία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 όπως ισχύει και τον Κανονισμό 596/2014 και σε συνέχεια της από 05/01/2021 TR1 ληφθείσας γνωστοποίησης που υπέβαλε στην Εταιρία το νομικό πρόσωπο Πειραιώς Financial Holdings A.E., ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής :

Την 30/12/2020 δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Διασπώμενη) με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του σε νέα εταιρία (Επωφελούμενη) σύμφωνα με τα άρθρα 16 του Ν.2515/1997 και 57 παρ.3 του Ν.4601/2019 μαζί με την εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Διασπώμενης και την απόφαση της αρμόδιας αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο ως άνω εταιρικός μετασχηματισμός.  Την ίδια ημερομηνία συστάθηκε η Επωφελούμενη με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» το σύνολο των μετοχών της οποίας κατέχεται από τη Διασπώμενη, η επωνυμία της οποίας (της Επωφελούμενης) τροποποιήθηκε σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings».

Συνεπεία του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού, η εταιρία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου Διασπώμενης, απέκτησε 6.455.353 δικαιώματα ψήφου της εταιρίας στα οποία περιλαμβάνονται 2.381 δικαιώματα ψήφου, τα οποία ασκούνται δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν τούτου, η Επωφελούμενη «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» κατέχει 19,3844% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας και μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών Piraeus SNF DAC και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 0,0070% και 0,0016% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αντιστοίχως, ενώ η Διασπώμενη, ως μητρική της Επωφελούμενης, κατέχει έμμεσα 19,3931% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.