Η εταιρία ΑΕΓΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι σήμερα, την 12η Ιουνίου 2020, της επιδόθηκαν, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπό την ιδιότητά της τελευταίας ως Εκπροσώπου  των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας Πληρωμών, δύο Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης δανείων, η πρώτη αφορά στην από 10.6.2013 Σύμβαση υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την ΑΕΓΕΚ, Ομολογιακού Δανείου ύψους €271.500.000,00  καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια αλληλεγγύως και εις ολόκληρoν με την εκδότρια εταιρία και τους λοιπούς εγγυητές, να καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών, ύψους €178.961.385,85   η δεύτερη  εξώδικη αφορά στην από 8.12.2011 Σύμβαση υπό τον αυτό ως άνω τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την ΑΕΓΕΚ, Ομολογιακού Δανείου ύψους €20.000.000,00  καθιστώντας και αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εκδότρια εταιρία και τους λοιπούς εγγυητές, όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών, ύψους €7.007.103.64,00.  

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η εξαμηνιαία Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2019 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2019 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Ορισμός Μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 10η Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε  μετά την εκλογή  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η θητεία του οποίου είναι τριετής λήγουσα την 10.09.2022, την επανεκλογή και τον ορισμό νέας Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,  προκειμένου η θητεία αυτής να είναι παράλληλη χρονικά με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ορισθείσα επιτροπή έχει την αυτή τριμελή σύνθεση και αποτελείται από τα αυτά πρόσωπα των ορισθέντων κατόπιν επανεκλογής τους, αφενός δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστου Νούσια και Δημητρίου Νίκα, αφετέρου του ορισθέντος εκ νέου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως Προέδρου της Επιτροπής αυτής, Δρ. Ανδρέα Κουτούπη.

Με δεδομένα τα ανωτέρω συνεχίζουν να υφίστανται και να ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις τόσο περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 ,όσο και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ητοι τα επανεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  διαθέτουν  άπαντες αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας  και ο ορισθείς εκ νέου Πρόεδρος αυτής, έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα).  Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (λήγουσα την 10.9.2022).

Κηφισιά  10.09.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 10.09.2019,  κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (επανεκλέγησαν τα αυτά πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο) και ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού (ορίσθηκαν επίσης τα ίδια πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο). Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως :

1. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή την 10.09.2022 είναι η ακόλουθη :

Μιλτιάδης Φωτιάδης                  –    Πρόεδρος  & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γαϊτανάρος                 –     Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                    –    Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Νούσιας                     –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Νίκας                       –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                                                 

2.         Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Κηφισιά, 10.09.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με την από 24.04.2019  ανακοίνωση  του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2019 της Εταιρείας μας, ορίστηκε ως ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019. 

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ημερομηνία αλλάζει και μετατίθεται για την Τρίτη  10 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 31.12.2018 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2018 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

ΑΕΓΕΚ: Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Tετάρτη 24 Απριλίου 2017: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ’ άρθρο 4 του ν.3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΕΚ

Η Εταιρία δεν προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 24 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εγκρίθηκε και είναι αναρτημένος στο site της εταιρίας ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία προς περαιτέρω ενίσχυση της τήρησης διαφάνειας και της υπεύθυνης λειτουργίας της εταιρίας.