Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου

Η  εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από τη σύστασή της έχει ως ακολούθως:

Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που είχε οριστεί με το καταστατικό σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών η κάθε μία (ΦEK 251/05.08.1949), αναπροσαρμόστηκε σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές (ΦEK 531/27.12.60) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων με τα αντίστοιχα ποσά και εκδόθηκε για κάθε αύξηση ανάλογος αριθμός μετοχών :

Mε την από 29.06.1977 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές εκ των οποίων ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας βάσει του N.Δ. 542/1977 και ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.750.000) δραχμών καταβλήθηκε σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία (ΦEK 2812/05.09.1977).

Mε την από 12.06.1982 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές με εισφορά σε είδος βάσει του N. 689/1977 και ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μία (ΦEK 3446/30.08.1982).

Mε την από 28.06.1985 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (61.100.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν εξήντα μία χιλιάδες (61.100) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦEK 3154/18.09.1985).

Mε την από 30.06.1986 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (63.900.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (63.900) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία (ΦEK 2939/19.09.1986).

Mε την από 15.06.1987 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία (ΦEK 475/22.03.1988).

Mε την από 15.06.1989 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες (6.633.000) δραχμές εκ των οποίων ποσό έξι εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (6.630.000) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με την E. 2665/84/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ποσό τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών με μεταφορά από το έκτακτο αποθεματικό. Εκδόθηκαν έξι χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (6.633) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦEK 313/12.02.1990).

Mε την από 15.06.1990 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (127.350.000) δραχμές με την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του έκτακτου αποθεματικού ποσού εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά (127.349.917) δραχμών και την καταβολή μετρητών ογδόντα τριών (83) δραχμών προς στρογγυλοποίηση του ποσού, και εκδόθηκαν εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (127.350) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία (ΦEK 3523/06.09.1990).

Mε την από 28.12.1992 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες (465.627.000) δραχμές εκ των οποίων : α) ποσό τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα (321.383.639) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίσθηκε από την υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας του καινούργιου μηχανικού εξοπλισμού που αγοράστηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του N. 1731/1987, β) ποσό εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα (135.705.629) δραχμών προήλθε από την κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού, και γ) ποσό οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο (8.537.732) δραχμών καταβλήθηκε σε μετρητά. Εκδόθηκαν τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι επτά (465.627) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) η κάθε μία (ΦEK 544/18.02.1993).

Mε την από 01.07.1993 απόφαση το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (199.390.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών ύψους ενενήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (91.914.198) δραχμών και το υπόλοιπο από κεφαλαιοποίηση μερισμάτων χρήσης 1992. Παράλληλα αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από χίλιες (1.000) δραχμές σε πεντακόσιες (500) δραχμές και η ανταλλαγή μιας παλιάς μετοχής με δύο νέες (ΦEK 5964/27.10.1993).

Mε την από 25.08.1993 απόφαση, αποφασίσθηκε : α) η εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (331.250.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (662.500) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και με τιμή έκδοσης τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές η κάθε μία. H διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κατά μετοχή, ήτοι ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.656.250.000) δραχμές (662.500 X 2.500), μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Από τις νέες μετοχές πεντακόσίες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (532.500) διετέθησαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) μετοχές δόθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στους παλαιούς μετόχους και συνεργάτες της εταιρίας (ΦEK 5964/27.10.1993).

Mε την από 11.02.1994 απόφαση, αποφασίσθηκε : α) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πεντακόσιες (500) δραχμές σε διακόσιες (200) δραχμές και η ανταλλαγή δέκα (10) παλαιών μετοχών με είκοσι πέντε (25) νέες ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών, και έτσι το εκ δραχμών ένα δισεκατομμύριο τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.331.250.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαιρείται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (6.656.250) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (266.250.000) δραχμές με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.331.250) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών και με τιμή διάθεσης τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) δραχμών η κάθε μία. H διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) κατά μετοχή, ήτοι τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.526.250.000) δραχμές (1.331.250 X 3.400), μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦEK 801/03.03.1994).

Mε την από 30.06.1995 απόφαση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τους εξής τρεις τρόπους : α) Αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.597.500.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.987.500) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών που θα διανεμηθούν δωρεάν με αναλογία μία νέα κοινή μετοχή για κάθε μία παλαιά. β) Αύξηση κατά τριακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (319.500.000) δραχμές, με έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.597.500) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) και τιμή διάθεσης χίλιες οκτακόσιες (1.800) δραχμές εκάστη, που θα διανεμηθούν με αναλογία δύο νέων κοινών μετοχών σε κάθε δέκα παλαιές. γ) Αύξηση κατά εξακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια (639.000.000) δραχμές με έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (3.195.000) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών και τιμή διάθεσης χίλιες τριακόσιες (1.300) δραχμές εκάστη, που θα διανεμηθούν με αναλογία τεσσάρων προνομιούχων μετοχών σε κάθε δέκα παλαιές. H διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών χιλίων εξακοσίων (1.600) κατά κοινή μετοχή, ήτοι δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια (2.556.000.000) δραχμές (1.597.500 X 1.600), και εκ δραχμών χιλίων εκατό (1.100) κατά προνομιούχο μετοχή, ήτοι τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.514.500.000) δραχμές (3.195.000X1.100), μετεφέρθη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦEK 4879/21.08.1995).

Mε την από 26.04.1996 απόφαση, αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές (ΦEK 1758/03.05.1996).

Με την από 30.06.1997 απόφαση, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε εξακόσιες (600) δραχμές με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση ποσού οκτώ δισεκατομμυρίων τριακοσίων επτά εκατομμυρίων (8.307.000.000) δραχμών που θα αντληθεί ως ακολούθως : α) ποσό έξι δισεκατομμυρίων διακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα (6.219.514.140) δραχμών από το αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, β) ποσό ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.918.682.924) δραχμών από έκτακτα αποθεματικά φορολογηθέντα, γ) ποσό εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων) (168.784.834) από τη διαφορά αναπροσαρμογής παγίων N. 2065/1992, και δ) ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν δύο (18.102) δραχμών από υπόλοιπο διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων N. 1249/82 (ΦΕΚ 5453/28.07.1997).

Με την από 03.05.1999 απόφαση, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δώδεκα δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.460.500.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (20.767.500) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμές. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών εξακοσίων (600) κατά μετοχή, ήτοι δώδεκα δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.460.500.000) δραχμές (20.767.500×600), μεταφέρεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 3270/07.06.1999).

Με την από 10.05.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια (24.921.000.000) δραχμές με την έκδοση σαράντα εντός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (41.535.000) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης χίλιες εκατό (1.100) δραχμές Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών πεντακοσίων (500) κατά μετοχή, ήτοι είκοσι δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (20.767.500.000) δραχμές (41.535.000×500), μεταφέρεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (ΦΕΚ 4507/15.06.2000).

Με την από 28.06.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξακόσιες (600) δραχμές σε πεντακόσιες ενενήντα εννέα δραχμές και εβδομήντα δύο λεπτά (599,72) ή ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1,76) με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (23.259.600) δραχμές ή εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και ένα λεπτό (68.260,01) ευρώ, με σκοπό τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Το ως άνω ποσό μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» (ΦΕΚ 7036/07.08.2001).

Με την από 20.06.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση ποσού οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια (830.700,00) ευρώ, που αποτελεί μέρος του αποθεματικού που δημιουργήθηκε από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας παγίων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1,76) σε ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77) εκάστη (ΦΕΚ 7026/11.07.2002).

Με την από 11.03.2006 απόφαση της 2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε : α) η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε.», β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, κατά α) ποσό ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (94.704.740,00) ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Μ.Κ. 104.174.980,00 ευρώ – 9.470.240,00 ευρώ αξία συμμετοχών απορροφούσας στην απορροφούμενη), β) ποσό είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (20.510.167,90), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε.» (Μ.Κ. 35.239.404,48 ευρώ – 14.729.236,58 ευρώ αξία συμμετοχών απορροφούσας στην απορροφούμενη), και γ) ποσό διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (247.393,14), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της απορροφούσας εταιρίας για λόγους στρογγυλοποίησης, και γ) η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της απορροφούσας η οποία από ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (1,77) εκάστη, γίνεται δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2,43) (ΦΕΚ 2198/31.03.2006).

Με την από 10.08.2006 απόφαση της 2ης’ επαναληπτικής εξ αναβολής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε : α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2,43) σε τρία ευρώ και έντεκα λεπτά (3,11) με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (73.455.727,04) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα, β) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και έντεκα λεπτά (3,11) σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (206.324.174,48) (i) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» ποσού πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (50.892.396,26) και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ποσού εκατόν έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (111.818.197,56) της εταιρίας, και (ii) με συμψηφισμό μέρους ζημιών(αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (43.613.580,66) (ΦΕΚ 9360/31.08.2006).

Mε την από 12.02.2007 απόφαση της 2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε : α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) σε ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1,68) με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (51.851.101,44) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα, β) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (1,68) σε πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (127.467.291,04) (i) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού ενενήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (96.772.988,73), και (ii) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού οκτώ εκατομμυρίων ενενήντα μίας χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (8.091.053,24), και ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (22.603.249,07), βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30ης Ιουνίου 2005, και ταυτόχρονα γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα (54.011.564,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν οκτώ εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ (108.023.128) νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης εξήντα λεπτών (0,60) ευρώ εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία νέα κοινή μετοχή για κάθε μία παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ εκάστη) και συνολικά εξ ευρώ δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα και ογδόντα λεπτών (10.802.312,80) θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 19.01.2008 απόφαση της 2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε : (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ και τιμής έκδοσης πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικό επενδυτή και τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, (β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (80.475,00) ευρώ με ακύρωση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, εκατόν εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (160.950) ιδίων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (γ) η μετατροπή των τριών εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (3.034.050) εναπομενουσών προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 645/29.01.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 20.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000,00) ευρώ, με την έκδοση εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστη, που αποφάσισε η 2η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 19.01.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, η επαναφορά του κεφαλαίου στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου. (ΦΕΚ 5265/25.06.2008 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Με την από 20.09.2008 απόφαση της Β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης των  μετόχων της  αποφασίσθηκε η  αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου κατά  εβδομήντα  πέντε εκατομμύρια  διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο  (75.268.962,00) ευρώ με έκδοση εκατόν  πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων  (150.537.924) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως  πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ ανά μετοχή,  με καταβολή μετρητών  και  κατάργηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  των  λοιπών  παλαιών μετόχων,  ώστε  η αύξηση να καλυφθεί από πιστώτριες Τράπεζες. Με την από 07.11.2008 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσδιόρισε το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.09.2008, λόγω μερικής καλύψεως (99,93%), στο  ποσό των 75.216.779,50 ευρώ με την έκδοση 150.433.559 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ εκάστης.

Mε την από 10.06.2009 απόφαση της Α΄επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίσθηκε αφενός η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 0,50 ευρώ σε 5,50 ευρώ εκάστη, με συνένωση μετοχών (reverse split), η οποία θα γίνει  με αναλογία 11 παλαιές προς 1 νέα μετοχή συνεπεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόμενο σε 183.159.432,50 ευρώ, αντί να διαιρείται σε 366.318.865 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, θα διαιρείται σε, ισοδυναμούσες προς τις ανωτέρω, 33.301.715 νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστη και αφετέρου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 33.301.715,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 5,50 σε 6,50 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση (α) του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 27.772.942,54 ευρώ, και (β) μέρους του λογαριασμού «Έκτακτα αποθεματικά», ποσού 5.528.772,46 ευρώ και, ταυτόχρονα, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,50 ευρώ σε 0,32 ευρώ η κάθε μία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 205.804.598,70 ευρώ, με συμψηφισμό (α) του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον», ποσού 116.367.247,53 ευρώ, και (β) μέρους του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον/ υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων», ποσού 89.437.351,17 ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της 28.05.2009.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 10.656.548,80 ευρώ, και θα διαιρείται σε 33.301.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία

Η ως άνω τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕΓΕΚ, καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. στις 15.06.2009 με την υπ’αρ. Κ2-6200/15.06.2009 ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης.