Στο πλαίσιο συμπλήρωσης το 2009 εξήντα (60) ετών συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της εταιρίας στον κατασκευαστικό χώρο, το 2008 και το 2009  αποτέλεσαν για τον Όμιλο ΑΕΓΕΚ περίοδο γενικότερης αναδιοργάνωσης.

Το βασικό αντικείμενο και η προτεραιότητα του Ομίλου, αφορά κυρίως στη δραστηριοποίηση στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων.

Στις 21.09.2009, η Α επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ ενέκρινε την τροποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, η οποία σχετίζεται με την ανάγκη προσαρμογής του εταιρικού σκοπού στις νέες μορφές συμπράξεων και συνεργασιών και στους νέους τύπους έργων (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ), την επέκταση των τομέων δραστηριοποίησης αλλά και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε επιμέρους αντικείμενα που άπτονται, άμεσα ή έμμεσα, του ενδιαφέροντος της, σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο  ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία.

Οι συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν αυτόνομο συμβατικό τύπο εκτέλεσης έργων υποδομών στον τομέα των δημοσίων έργων , ο οποίος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία. Οι συμβάσεις παραχώρησης παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με μία σύμβαση δημοσίου έργου με την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενός έργου, με κύριο ειδοποιό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου για συγκεκριμένο χρόνο, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής, ενώ ο παραχωρησιούχος παράλληλα αναλαμβάνει την ολική ή μερική ιδιωτική χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου (στη δεύτερη περίπτωση, με χρηματοδοτική συνδρομή του Δημοσίου ή του εκάστοτε τελικού αποδέκτη του έργου). Είναι προφανές ότι η ανάληψη τέτοιων συμβάσεων προϋποθέτει την ύπαρξη αναδόχου παραχώρησης ο οποίος διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες ώστε να εξεύρει πόρους χρηματοδότησης του έργου αλλά και να προβεί σε εκμετάλλευση του έργου για συγκεκριμένο χρόνο, έχοντας διασφαλίσει την ανταποδοτικότητα του έργου και την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Η κατασκευαστική ικανότητα δεν είναι απαραίτητη σε τέτοια περίπτωση, δεδομένου ότι ο κατασκευαστής μπορεί να είναι και τρίτος.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα παραχωρήσεων, οι συμμετοχές της Εταιρίας σε εταιρίες έργων παραχώρησης και εταιρίες εκμετάλλευσης έργων παραχώρησης είναι οι ακόλουθες :

 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε :

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ανέλαβε το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ Μαλιακός Κλειδί».

Η εταιρία έχει καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους €15.000.000,00 και η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 10%. Λοιποί μέτοχοι είναι οι εταιρίες HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ και VINCI S.A.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας παραχώρησης στις 28 Ιουνίου 2007, κυρώθηκε από τη Βουλή στις 8 Αυγούστου 2007 και τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 2008, ημερομηνία που αποτελεί και τη συμβατική ημερομηνία έναρξης παραχώρησης. Η συμβατική περίοδος κατασκευής είναι 54 μήνες από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης, ήτοι μέχρι το Σεπτέμβριο 2012.

Η διάρκεια της παραχώρησης έχει ορισθεί σε 30 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης, ενώ η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής συμβολής του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε € 1.281 εκατ.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. :

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» ανέλαβε το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της εκμετάλλευσης υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών, α) Πλατείας Κάνιγγος, β) Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων ‘Αγία Σοφία’, γ) Οδού Ριζάρη και Βασ. Κωνσταντίνου, δ) Πλατείας Αιγύπτου», συνολικής δυναμικότητας 2.164 θέσεων στάθμευσης.

Η εταιρία έχει καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους €7.740.000,00 και η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%. Λοιποί μέτοχοι είναι οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε., ΓΕΚ ΑΕ και ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Η αρχική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας παραχώρησης την 1η Ιουνίου 1999, ενώ τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Νοεμβρίου 2001. Η διάρκεια της παραχώρησης έχει ορισθεί σε 30 χρόνια από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης. Οι τέσσερις Υπόγειοι Σταθμοί Αυτοκινήτων παραδόθηκαν σταδιακά από την Κ/Ξ κατασκευής και ετέθησαν σε λειτουργία από το 2003 μέχρι το 2005. Η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδοτικής συμβολής του Ελληνικού Δημοσίου, ανήλθε σε € 35 εκατ.

SMYRNI PARK Α.Ε: 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και δ.τ. «SMYRNI PARK Α.Ε.» ανέλαβε το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, και Παραχώρηση της εκμετάλλευσης του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Καρύλλου στο Δήμο Νέας Σμύρνης», συνολικής δυναμικότητας 665 θέσεων στάθμευσης.

Η εταιρία έχει καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους €9.016.500,00 και η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%. Λοιποί μέτοχοι είναι οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε., ΓΕΚ ΑΕ και ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας παραχώρησης την 16η Σεπτεμβρίου 2004 και ετέθη σε ισχύ στις 14 Ιουνίου 2005. Ο σταθμός θα είναι έτοιμος για παράδοση μέχρι τον Φεβρουάριο 2009, ενώ η λήξη του χρόνου παραχώρησης έχει ορισθεί για τον Οκτώβριο 2038.

Η συνολική επένδυση του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 11,5 εκατ. και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, ύψους €2.713.000, ενώ δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός.

POLISPARK AE:

H ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20% στην εταιρία POLISPARK AE, η οποία είναι εταιρία διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών Αυτοκινήτων. Η POLISPARK AE μέχρι τώρα διαχειρίζεται τέσσερις (4) Υπόγειους Σταθμούς Αυτοκινήτων στην Αθήνα και έναν (1) Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικά σημεία των αντιστοίχων πόλεων, με συνολική δυναμικότητα περίπου 2.700 θέσεων στάθμευσης.

METROPOLITAN ATHENS PARK AE:

H ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 22,91% στην εταιρία «Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Αθήνας», η οποία είναι ανάδοχος του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της Εκμετάλλευσης τριών υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας».

SALONICA PARK AE:

Επίσης, η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 24,32% και στην εταιρία «Σταθμοί Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Α.Ε.», η οποία είναι ανάδοχος του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της εκμετάλλευσης δύο υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα: α) Μεγ. Αλεξάνδρου – Γ. Παπανδρέου (Ανθέων), β) Παπαναστασίου – Κ. Καραμανλή (Ν. Εγνατία) – Κλεάνθους», δυνάμει σχετικής συμβάσεως παραχωρήσεως από το Ελληνικό Δημόσιο.

Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρία έχει συγκεντρώσει και διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός έργου παραχώρησης, όπως είναι η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προοπτικές για τη δημιουργία ικανής εξ αυτών κερδοφορίας στο μέλλον.