Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 04.12.2012,   επήλθε η ακόλουθη μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της :

Παραίτηση του κ. Aθανασίου Ευμορφόπουλου, Αντιπροέδρου ΔΣ, εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Δημήτριο Λύκο.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της τριετούς θητείας του, δηλαδή  έως τις 30.06.2015 έχει ως ακολούθως :

Σωτήριος Γαβριήλ, Πρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Σίμας, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης / Εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Σκουλάς / Εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Λύκος  /Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Γαρμπής /  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κοράλλης / Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μπούρλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Γκουρογιάννης / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Παπανδρέου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή της και την εταιρική σφραγίδα, η κ. Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Ο κ. Δημήτριος Λύκος, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το έτος 2007. Μέλος Συλλόγου Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Εγκαταστατών. Μεταπτυχιακός τίτλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1983.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2011 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -2.410,64 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 33.994,28 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2011 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.09.2011 ανέρχονται σε ζημίες ποσού € -4.398,70 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 32.006,22 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

– οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 30.09.2012 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.09.2012 αναρτώνται,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Πέμπτη,  29 Νοεμβρίου 2012 και

-τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.09.2012 δημοσιεύονται αύριο Παρασκευή,  30 Νοεμβρίου 2012  στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 20 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 15.267.208 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45,845% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Α/ΑΑποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφωνΑρ. ψήφων υπέρΠοσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφωνΑρ. ψήφων κατάΠοσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφωνΑποχή
1Εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, η σύναψη υπέρ της συγγενούς ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394)(α) της από 02.10.2012 σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ υπέρ της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως Εκδότριας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού 25.000.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από τα τραπεζικά ιδρύματα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., καιβ) της από 02.10.2012 σύμβασης παροχής ενεχύρου  και εκχωρήσεως απαιτήσεων επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.,  οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της ΑΕΓΕΚ. Το ως άνω παρεχόμενο δικαίωμα ενεχύρου εκτείνεται στους καρπούς και γενικώς στα ωφελήματα των υπόψη χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.         15.267.208         45,845         15.267.208          15.267.208 100000
2Εγκρίθηκε  η, δυνάμει του από 09.08.2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκλογή, του κ. Γεωργίου Σκουλά του Πέτρου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Θεόδωρου Μέγγουλη, μέχρι λήξεως της θητείας του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2015.  15.267.208     45,845      15.267.208      15.267.208   100    0    0  0

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Οκτωβρίου 2012 ενέκρινε:

(α) την παροχή εταιρικής εγγύησης, και

(β) τη σύσταση ενεχύρου επί δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ. Το εν λόγω παρεχόμενο δικαίωμα ενεχύρου θα εκτείνεται στους καρπούς και γενικώς στα ωφελήματα των χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής των ενεχυραζόμενων μετοχών στις γενικές συνελεύσεις της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ,

στο πλαίσιο έκδοσης από τη συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394), νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού 25.000.000 ευρώ, το οποίο πρόκειται να καλυφθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως Ομολογιούχους Δανειστές, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ως άνω εταιρίας.

Η εν λόγω εγγύηση και εμπράγματη εξασφάλιση θα ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε οφειλόμενου ποσού εκ του εν λόγω Δανείου.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα θα τεθούν υπόψη επόμενης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για τη λήψη ειδικής άδειας από αυτήν, η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης εφόσον οι εν λόγω εγγυήσεις παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους, όπως εν προκειμένω. 

Μαρούσι, 02.10.2012

Η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1, εδάφιο ιβ’ του Κανονισμού του Χ.Α.και σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2008 – 2009 που δημοσιεύθηκε στο δικτυακό χώρο της εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 04.04.2011, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επήλθε διοικητική επίλυση της εκκρεμούσας διαφοράς με τις φορολογικές αρχές, με πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο τακτικού φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τις χρήσεις 2008 και 2009, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2011, από το συνολικό καταλογισθέν (με τις προσαυξήσεις) ποσό των 8.404.910,56 ευρώ, για μέρος αυτού ανερχόμενο σε 7.765.368,40 ευρώ (ποσό 5.298.051,96 ευρώ, μετά προσαυξήσεων και λοιπών τελών, ύψους 2.467.316,44 ευρώ), οφειλόμενου σε διαφορές φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2009, επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς και προσδιορίσθηκε αναλογούν φόρος προς καταβολή ποσού 150.983,20 ευρώ. Βάσει της ίδιας διοικητική επίλυσης πραγματοποιήθηκε περιορισμένη μεταβολή των καταλογισθέντων ποσών η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  6.785,05 ευρώ.Το σύνολο των φόρων που προέκυψε κατά τον εν λόγω έλεγχο, με τις επ’ αυτού προσαυξήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 669.142,93 ευρώ μειωμένο κατά 7.735.767,63 ευρώ σε σχέση με το αρχικώς καταλογισθέν ποσό των 8.404.910,56 ευρώ, όπως αναλυτικά παρατίθεται στους ακόλουθους πίνακες (ποσά σε ευρώ):

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥΣΥΜΠΛΗΡ. ΦΟΡΟΣ 3%ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4/4/2011ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
2008630.466,15627,2625.177,1212.695,7538.500,137.765.368,40-7.726.868,27
2009280.570,9353.783,1929.661,2329.038,65112.483,07128.167,48-15.684,41
ΣΥΝΟΛΟ911.037,0854.410.45 54.838,3541.734,40 150.983,207.893.535,88 -7.742.552,68
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤ/ΜΟΥΧΑΡ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4/4/2011ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
20084.872.459,4358.469,5142.098,05100.567,56104.359,57-3.792,01
20093.125.853,4337.510,2414.286,9051.797,1455.693,45-3.896,31
ΣΥΝΟΛΟ7.998.312,8695.979,75 56.384,95 152.364,70160.053,02 -7.688,32
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ.
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ο.Γ.Α.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ο.Γ.Α.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4/4/2011ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
20081.797,93927,732.725,662.696,8928,77
2009526,75195,95722,70663,7158,99
ΣΥΝΟΛΟ2.324,68 1.123,68 3.448,363.360,60 87,76
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΔΟΥ 5ΕΤΙΑΣ
 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΡΟΣΤΙΜΟΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4/4/2011ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
2008127.811,2663.905,6344.733,85236.450,74226.797,959.652,79
200959.624,9529.812,4714.906,00104.343,4299.238,065.105,36
ΣΥΝΟΛΟ187.436,2193.718,10 59.639,85 340.794,16326.036,01 14.758,15
ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4/4/2011ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
01.01.2008875.184,647.282,445.879,5413.071,9813.654,57-582,59
01.01.2009875.184,645.251,103.229,438.480,538.270,48210,05
ΣΥΝΟΛΟ1.750.369,2812.533,54 9.108,97 21.552,5121.925,05 -372,54

Εξαιρουμένου του φόρου εισοδήματος για τον οποίο προβλεπόταν η συνέχιση υπάρξεως φορολογικών ζημιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεων 2008 και 2009, στο λογαριασμό ‘Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις – Μερίσματα πληρωτέα’, περιλαμβανόταν ποσό 187.436,21 ευρώ, αναφορικά με τα υπόλοιπα οριστικά πορίσματα του διενεργηθέντος ελέγχου χρήσεων 2008 και 2009, η πρόβλεψη που είχε σχηματίσει η εταιρία για κάλυψη διαφορών φορολογικών ελέγχων των υπόψη χρήσεων, ποσού 250.000,00 ευρώ, ήταν επαρκής, δοθέντος ότι η σχετική συνολική πρόσθετη επιβάρυνση ανήλθε τελικώς σε 80.723,52 ευρώ, εκ των οποίων 6.785,05 ευρώ θα βαρύνουν την τρέχουσα χρήση.

 Σχετικές ενημερώσεις για όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στις ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις σημειώσεις 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’ και 11.4 ‘ Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις‘.

 Μετά την ανωτέρω οριστικοποίηση του τακτικού ελέγχου των χρήσεων 2008 και 2009, , δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση 2010, έναντι των οποίων υφίσταται σχηματισμένη πρόβλεψη 100.000,00 ευρώ.

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 παρ. 10β του ν. 3943/2011, εκδόθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας το ετήσιο πιστοποιητικό αναφορικά με τον έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων για τη χρήση 2011, χωρίς επιφύλαξη.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008. H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας .

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2011 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -1.621,01 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 34.783,91 χιλ. και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2012 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2012 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -2.274,97 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € 32.508,93 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

– η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2012 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2012 αναρτώνται  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και

-τα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2012 δημοσιεύονται αύριο Παρασκευή  31 Αυγούστου 2012 στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 09.08.2012,   επήλθε η ακόλουθη μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της :

1. Παραίτηση του κ. Θεόδωρου Μέγγουλη, εκτελεστικού μέλους του ΔΣ  και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Γεώργιο Σκουλά.

2. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της τριετούς θητείας του, δηλαδή  έως τις 30.06.2015 έχει ως ακολούθως :

Σωτήριος Γαβριήλ, Πρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σίμας, Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Τσιτσιλώνης / Εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Σκουλάς / Εκτελεστικό μέλος

Ευάγγελος Γαρμπής /  Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κοράλλης / Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μπούρλος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Γκουρογιάννης / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Παπανδρέου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, η κ. Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, και ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου,  κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων της. 

4. Ο κ. Γεώργιος Σκουλάς, Εκτελεστικός Μέλος του ΔΣ, είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το έτος 1974. Έχει μεγάλη εμπειρία σε υδροηλεκτρικά, υπόγεια έργα καθώς και σε έργα οδοποιίας, ενώ ασχολείται με τις κατασκευές ήδη από το έτος 1977. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1951.  

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 29.06.2012, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης,  εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

1. Η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2015,  είναι η ακόλουθη:

 Σωτήριος Γαβριήλ                                   Πρόεδρος Mη Εκτελεστικό Mέλος

Αθανάσιος Ευμορφόπουλος                     Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σίμας                                          Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Αθανασία Μαρούλη                                 Διευθύνουσα Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Μέγγουλης                             Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Γαρμπής                                Μη Εκτελεστικό Μέλοςος

Μιχαήλ Κοράλλης                                   Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μπούρλος                               Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Γκουρογιάννης                        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Παπανδρέου                              Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2.         Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, η κ. Αθανασία Μαρούλη και ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση της Διευθύνουσας Συμβούλου  κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων της.

3.         Η κ. Αθανασία Μαρούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΣΟΕ) τμήμα Οικονομικών και Λογιστικής. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Α’ Τάξη). Διετέλεσε στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών στην Δ/νση Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1990-1996, οπότε και αποχώρησε  από το Δημόσιο και δραστηριοποιήθηκε στον  Ιδιωτικό τομέα, από την θέση της Οικονομικής Δ/ντριας  τόσο της τεχνικής εταιρίας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. ,κάτοχο πτυχίου ΜΕΕΠ 6ης τάξης. η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, όσο και όλων των εταιριών του Ομίλου επιχειρήσεων Ι. ΜΑΡΟΥΛΗ .  Πέραν της άσκησης της οικονομικής διεύθυνσης των ως άνω εταιριών, η επιχειρηματική της δραστηριοποίηση αφορά στην συμμετοχή της, ως μετόχου, στις εταιρίες του ομίλου «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», «Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», «ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ Α.Ε.»,  «ΤΡΙΤΩΝ – Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.» και ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., η οποία  κατά το έτος 2008 εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κάτοχο πτυχίου ΜΕΕΠ της ανώτατης 7ης τάξης. Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1952.