Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν των εγκρίσεων του Κ.τ.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η διαδικασία  υποκατάστασης των εταιριών ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.  και SELI, ως μελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία ήταν σε εξέλιξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην εξαμηνιαία έκθεση της εταιρίας,  ολοκληρώθηκε την 6.12.2017 με την υπογραφή της τροποποίησης της συμβολαιογραφικής πράξης της ως άνω Κοινοπραξίας. Κατόπιν της συντελεσθείσας υποκατάστασης και αποχώρησης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από το έργο, επιστρέφεται στην εταιρία το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από τα πιστωτικά της όρια και είναι  κατατεθειμένες στο εν λόγω έργο.

 

ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων A εξαμήνου 2017.

Η ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση και Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων α εξαμήνου  1/1/- 30/06/2017, θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 . Η ανάρτηση θα γίνει στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -4.265,369 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -163.611,351 χιλ., και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2017 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2017 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 770,420 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € -161.342,717 χιλ.

Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Η ΑΕΓΕΚ  σε συνέχεια της από 26.9.2017 ανακοίνωσής της, σχετικά με την προσπάθεια που έκανε για την έγκαιρη δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του α’ εξαμήνου 2017, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι αν και παραλλήλως, με τις καθυστερημένες και εν τέλει δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεις 2016, εργαζόταν εντατικά  και για την ολοκλήρωση σύνταξης και κατάρτισης της εν λόγω εξάμηνης έκθεσης,   θεωρώντας, βεβαίως πρόωρη την πιθανολόγηση επίτευξης του παραπάνω στόχου, εντούτοις συνεχίζει τις εντατικές της προσπάθειες ώστε να προλάβει την λήξη της  εκ του νόμου προθεσμίας την 30.9.2017. Παραταύτα σήμερα προέκυψαν αιφνιδίως  θέματα σχετικά με τα  άρτι ληφθέντα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα των υποκαταστημάτων και θυγατρικών  του Ομίλου στο εξωτερικό  (Αλβανία και Ρουμανία)  τα οποία χρήζουν απαραιτήτως,  εκ νέου αναζήτηση  επιπρόσθετων στοιχείων και αναγκαίων διευκρινίσεων και διορθώσεων από το εξωτερικό. Το  πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει  την κατά τα άνω έγκαιρη   δημοσίευση, η ΑΕΓΕΚ όμως πιστεύει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ληφθεί τα αναγκαία  στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να δημοσιεύσει ολοκληρωμένη την εξαμηνιαία έκθεσή της για το α’ εξάμηνο του 2017.

Η ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση και Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2016, θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 (μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης). Η ανάρτηση θα γίνει στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) .

Τέλος η εταιρία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της από 27.4.2017 ανακοίνωσής της με την οποία  είχε πληροφορήσει ότι  κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων,  σε υλοποίηση υπογραφείσας σύμβασης έργου για την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με την ανώνυμη εταιρία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Σέρβισες Ανώνυμη Εταιρεία(ΕΥ), τις κατά τα άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, θα συντάξει και θα υπογράψει η ως άνω εταιρία, ως Λογιστής, διά των νομίμως εξουσιοδοτηθέντων εκπροσώπων  και λογιστών της, μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της ως άνω εταιρίας από την EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τις αυτές ως άνω υπηρεσίες θα παράσχει η απορροφώσα εταιρία .

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -4.265,37 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -163.611,35 χιλ., ενώ σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € – 7.798,17 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -143.068,80 χιλ.

Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H ΑΕΓΕΚ  σε απάντηση της σχετικής επιστολής-ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (3185/26.9.2017), σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσής της  εταιρίας (από 26.9.2017),  περί της δημοσίευσης εντός της σήμερον των οικονομικών καταστάσεων  της χρήσης 2016,  με την οποία  της ζητήθηκε να γνωστοποιήσει εντός της ημέρας,   σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3556/2007, εάν θα προβεί   εντός της νόμιμης προθεσμίας και στην δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής  έκθεσης  του α’ εξαμήνου 2017, ενημερώνει  το επενδυτικό κοινό, ότι  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια,  προκειμένου να είναι συνεπής χρονικά και με την κατά τα άνω υποχρέωσή της, αλλά ότι θεωρεί , επί του παρόντος, πρόωρη την πιθανολόγηση επίτευξης του  επιδιωκόμενου στόχου και την δημοσιοποίηση της πιθανής ημερομηνίας δημοσίευσης.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την 25η Σεπτεμβρίου  2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες  12.912.363  μετοχές ήτοι ποσοστό 38,7739 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Εκ των μετόχων, οι  εταιρίες ALPHA BANK που κατέχει 6.455.351 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844%  και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών,  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια των πληρεξουσίων  τους υπέβαλαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας), αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 9/10/2017.

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 9  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν  να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Loading...