ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -4.265,369 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -163.611,351 χιλ., και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2017 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2017 ανέρχονταν σε κέρδη ποσού € 770,420 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € -161.342,717 χιλ.

Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Η ΑΕΓΕΚ  σε συνέχεια της από 26.9.2017 ανακοίνωσής της, σχετικά με την προσπάθεια που έκανε για την έγκαιρη δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του α’ εξαμήνου 2017, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι αν και παραλλήλως, με τις καθυστερημένες και εν τέλει δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεις 2016, εργαζόταν εντατικά  και για την ολοκλήρωση σύνταξης και κατάρτισης της εν λόγω εξάμηνης έκθεσης,   θεωρώντας, βεβαίως πρόωρη την πιθανολόγηση επίτευξης του παραπάνω στόχου, εντούτοις συνεχίζει τις εντατικές της προσπάθειες ώστε να προλάβει την λήξη της  εκ του νόμου προθεσμίας την 30.9.2017. Παραταύτα σήμερα προέκυψαν αιφνιδίως  θέματα σχετικά με τα  άρτι ληφθέντα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα των υποκαταστημάτων και θυγατρικών  του Ομίλου στο εξωτερικό  (Αλβανία και Ρουμανία)  τα οποία χρήζουν απαραιτήτως,  εκ νέου αναζήτηση  επιπρόσθετων στοιχείων και αναγκαίων διευκρινίσεων και διορθώσεων από το εξωτερικό. Το  πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει  την κατά τα άνω έγκαιρη   δημοσίευση, η ΑΕΓΕΚ όμως πιστεύει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν ληφθεί τα αναγκαία  στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να δημοσιεύσει ολοκληρωμένη την εξαμηνιαία έκθεσή της για το α’ εξάμηνο του 2017.

Η ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση και Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2016, θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 (μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης). Η ανάρτηση θα γίνει στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) .

Τέλος η εταιρία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της από 27.4.2017 ανακοίνωσής της με την οποία  είχε πληροφορήσει ότι  κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων,  σε υλοποίηση υπογραφείσας σύμβασης έργου για την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με την ανώνυμη εταιρία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Σέρβισες Ανώνυμη Εταιρεία(ΕΥ), τις κατά τα άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, θα συντάξει και θα υπογράψει η ως άνω εταιρία, ως Λογιστής, διά των νομίμως εξουσιοδοτηθέντων εκπροσώπων  και λογιστών της, μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της ως άνω εταιρίας από την EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τις αυτές ως άνω υπηρεσίες θα παράσχει η απορροφώσα εταιρία .

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -4.265,37 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -163.611,35 χιλ., ενώ σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € – 7.798,17 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -143.068,80 χιλ.

Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H ΑΕΓΕΚ  σε απάντηση της σχετικής επιστολής-ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (3185/26.9.2017), σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσής της  εταιρίας (από 26.9.2017),  περί της δημοσίευσης εντός της σήμερον των οικονομικών καταστάσεων  της χρήσης 2016,  με την οποία  της ζητήθηκε να γνωστοποιήσει εντός της ημέρας,   σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3556/2007, εάν θα προβεί   εντός της νόμιμης προθεσμίας και στην δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής  έκθεσης  του α’ εξαμήνου 2017, ενημερώνει  το επενδυτικό κοινό, ότι  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια,  προκειμένου να είναι συνεπής χρονικά και με την κατά τα άνω υποχρέωσή της, αλλά ότι θεωρεί , επί του παρόντος, πρόωρη την πιθανολόγηση επίτευξης του  επιδιωκόμενου στόχου και την δημοσιοποίηση της πιθανής ημερομηνίας δημοσίευσης.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την 25η Σεπτεμβρίου  2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες  12.912.363  μετοχές ήτοι ποσοστό 38,7739 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Εκ των μετόχων, οι  εταιρίες ALPHA BANK που κατέχει 6.455.351 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844%  και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών,  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια των πληρεξουσίων  τους υπέβαλαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας), αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 9/10/2017.

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 9  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν  να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 συγκλήθηκε η 77η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7

Επί συνόλου 15.794.281 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκε 1 μέτοχος κάτοχος συνολικά 2.562 μετοχών, ήτοι 0,0077% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Κηφισιά 8.9.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

AΠΟ ΑΕΓΕΚ
Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια της από 13.10.2016 απάντησης της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της από 20.07.2017 ανακοίνωσής της που εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της ίδιας Επιτροπής (υπ’ αριθμ. 2548/18.7.2017), γνωστοποιεί ότι:
Επιδόθηκε στην εταιρία του ομίλου, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η υπ’ αριθμ. 642/2017 απόφαση της Ολομελείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την με αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής. Με την επιδοθείσα απόφαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
– Διαπιστώνει ότι η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει παραβιάσει, όπως αποδέχθηκε, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω συμμετοχής σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί κατανομής αγορών και νόθευσης διαγωνισμών δημοσίων έργων το διάστημα από 11.05.2005 έως 04.01.2007 και από 04.06.2011 έως 26.11.2012.
– Υποχρεώνει την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον τις άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις.
– Επιβάλλει στην εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. πρόστιμο, συνολικού ποσού 532.859,00, για την τέλεση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ως άνω.
– Διαπιστώνει ότι η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει παραβιάσει, όπως αποδέχθηκε, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω συμμετοχής σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί κατανομής αγορών και νόθευσης διαγωνισμών δημοσίων έργων, σε επιμέρους περιπτώσεις, το διάστημα από 06.03.1998 έως 14.12.2000 και από 05.02.2002 μέχρι την 31.10.2002, παραβάσεις για τις οποίες έχει παραγραφεί η εξουσία της Επιτροπής να επιβάλλει κυρώσεις.
– Διαπιστώνει ότι δεν στοιχειοθετούνται για την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977, ή του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αναφορικά με επιμέρους περιπτώσεις διαγωνισμών δημοσίων έργων, που παρατίθενται στην απόφαση.
– Αποφασίζει ότι, ως προς την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και τις ως άνω πρακτικές, δεν στοιχειοθετείται λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.

Ο Όμιλος ΑΕΓΕΚ, σε εφαρμογή των οριζομένων από το ΔΛΠ 37, έχει περιλάβει στις καταρτιζόμενες υπό δημοσιοποίηση οικονομικές καταστάσεις 2016, επαρκή πρόβλεψη του προαναφερθέντος προστίμου, ποσού 530 χιλ ευρώ., με την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσης 2016.

Loading...