AΠΟ ΑΕΓΕΚ
Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια της από 13.10.2016 απάντησης της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της από 20.07.2017 ανακοίνωσής της που εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της ίδιας Επιτροπής (υπ’ αριθμ. 2548/18.7.2017), γνωστοποιεί ότι:
Επιδόθηκε στην εταιρία του ομίλου, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η υπ’ αριθμ. 642/2017 απόφαση της Ολομελείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την με αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής. Με την επιδοθείσα απόφαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
– Διαπιστώνει ότι η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει παραβιάσει, όπως αποδέχθηκε, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω συμμετοχής σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί κατανομής αγορών και νόθευσης διαγωνισμών δημοσίων έργων το διάστημα από 11.05.2005 έως 04.01.2007 και από 04.06.2011 έως 26.11.2012.
– Υποχρεώνει την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον τις άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις.
– Επιβάλλει στην εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. πρόστιμο, συνολικού ποσού 532.859,00, για την τέλεση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν ως άνω.
– Διαπιστώνει ότι η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει παραβιάσει, όπως αποδέχθηκε, το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, λόγω συμμετοχής σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί κατανομής αγορών και νόθευσης διαγωνισμών δημοσίων έργων, σε επιμέρους περιπτώσεις, το διάστημα από 06.03.1998 έως 14.12.2000 και από 05.02.2002 μέχρι την 31.10.2002, παραβάσεις για τις οποίες έχει παραγραφεί η εξουσία της Επιτροπής να επιβάλλει κυρώσεις.
– Διαπιστώνει ότι δεν στοιχειοθετούνται για την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977, ή του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αναφορικά με επιμέρους περιπτώσεις διαγωνισμών δημοσίων έργων, που παρατίθενται στην απόφαση.
– Αποφασίζει ότι, ως προς την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και τις ως άνω πρακτικές, δεν στοιχειοθετείται λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.

Ο Όμιλος ΑΕΓΕΚ, σε εφαρμογή των οριζομένων από το ΔΛΠ 37, έχει περιλάβει στις καταρτιζόμενες υπό δημοσιοποίηση οικονομικές καταστάσεις 2016, επαρκή πρόβλεψη του προαναφερθέντος προστίμου, ποσού 530 χιλ ευρώ., με την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσης 2016.

ΑΠΟ ΑΕΓΕΚ
Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110,104,42 Αθήνα
ΥΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H ΑΕΓΕΚ σε απάντηση σχετικής επιστολής-ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2548/18.7.2017) και σε συνέχεια της από 13.10.2016 ανακοίνωσης απάντησης της προς την τελευταία, σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων, αλλά και λόγω της καθυστέρησης στην δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 μέχρι και σήμερα, γνωστοποιεί σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 ότι :
Η εταιρία του ομίλου, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της κινηθείσας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την με αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπέβαλε τον Μάρτιο του 2017 Δήλωση Διευθέτησης Διαφοράς και τελεί σε αναμονή της τελικής κρίσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περί αποδοχής της και έκδοσης Απόφασης Διευθέτησης της εν λόγω διαφοράς.
Σύμφωνα με την εξέλιξη της διαδικασίας και σε εφαρμογή των οριζομένων από το ΔΛΠ 37, ο Όμιλος ΑΕΓΕΚ, έχει περιλάβει στις καταρτιζόμενες υπό δημοσιοποίηση οικονομικές καταστάσεις 2016, επαρκή πρόβλεψη, με την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της χρήσης 2016. Αν και δεν θα μπορούσε να προεξοφληθεί η οριστική έκβαση της Διαδικασίας, ωστόσο η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι η σχετική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 530 χιλ ευρώ.
Αυτονόητα η ΑΕΓΕΚ θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δεν θα καταστεί δυνατή εντός εκ του νόμου προθεσμίας η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/- 31/12/2016, συνεπεία της μη λήψης ακόμη οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων από τα υποκαταστήματα και θυγατρικές της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στη Ρουμανία και στην Αλβανία, λόγω πρόσκαιρης αδυναμίας τους, να ανταποκριθούν σε οικονομικές απαιτήσεις τρίτων και ειδικότερα των κατά τόπο λογιστικών γραφείων και συνεργατών , αλλά και λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας μεταφοράς των γραφείων στο Βουκουρέστι σε νέα δ/νση.
Η εταιρία θεωρεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν τακτοποιηθεί οι παραπάνω δυσλειτουργίες , ώστε να προβεί αμέσως στην δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος η εταιρία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ότι σε υλοποίηση υπογραφείσας σύμβασης έργου για την παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με την έγκριτη ανώνυμη εταιρία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Σέρβισες Ανώνυμη Εταιρεία(ΕΥ), τις κατά τα άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, θα συντάξει και θα υπογράψει η ως άνω εταιρία, ως Λογιστής, διά των νομίμως εξουσιοδοτηθέντων εκπροσώπων – λογιστών της.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 2.03.2017, επήλθε η ακόλουθη μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας :
1. Εκλογή ενός (1) νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση της πενταμελούς σύνθεσής του για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 21.10.2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας. Στο πλαίσιο της σχετικής διάταξης του καταστατικού της εταιρίας (άρθρο 10) εκλέχθηκε ένα (1) νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κος Δημήτριος Νίκας, κατόπιν παραίτησης του κου Νικολάου Κουτσούκαλη Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους.
2. Η νέα πενταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως :
Μιλτιάδης Φωτιάδης – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Γαιτανάρος – Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Σαρηγιάννη – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Νούσιας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Νίκας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Λόγω των ανωτέρω, αποφασίστηκε ο κος Δημήτριος Νίκας να αντικαταστήσει προσωρινά, ήτοι μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, το απερχόμενο μέλος κο Νικόλαο Κουτσούκαλη στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ο κος Δημήτριος Νίκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 1992 δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, ως Λογιστής και ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων .

Κηφισιά, 03.03.2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2016 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2016 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.
Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού  -7.798,17 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε  -143.068,80 χιλ., και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2016 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού  – 1.065,71 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε – 147.754,47 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ σε συνέχεια της από 13/10/2016 ανακοίνωσης – απάντησής της  προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων γνωστοποιεί διευκρινιστικά τα ακόλουθα :

(α) Η εταιρία του ομίλου , ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στην οποία επιδόθηκε η εμπιστευτική εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ανωτέρω έρευνα,  ελέγχεται για τυχόν συμμετοχή της σε ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1Ν. 3959/2011, άρθρου 1Ν. 703/1977 και άρθρου 101ΣΛΕΕ (έννοια της απαγορευμένης σύμπραξης σε συμφωνία ή και εναρμονισμένη πρακτική), στο πλαίσιο διαγωνισμών που έλαβαν χώρα μεταξύ των ετών 1989 έως και 2012 και αφορούν κυρίως σε έργα οδοποιίας, κατασκευής  νέων αυτοκινητοδρόμων και εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων καθώς και συγκοινωνιακών έργων (ΜΕΤΡΟ, ΟΣΕ κλπ).

(β) Η υπόθεση θα εξετασθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε χρόνο που θα καθορισθεί αρμοδίως από την ίδια Επιτροπή, κατόπιν της αναβολής της αρχικής δικασίμου που είχε ορισθεί για 21/7/2016. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει κατ’ αρχήν δηλώσει ενδιαφέρον υπαγωγής στην διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με γνώμονα ότι η πρόταση υπαγωγής της στην ως άνω διαδικασία, δεν είναι υπό καμία έννοια δεσμευτική για την ίδια, ούτε υποδηλώνει κάποια παραδοχή της ως προς την ελεγχόμενη υπόθεση. Η κατά τα άνω διαδικασία έχει χαρακτηρισθεί απόρρητη  και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης για την έκβασή της.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΑΕΓΕΚ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (11.10.2016 αρ. πρωτ.3942) αναφορικά με το δελτίο τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 17ης Μαΐου 2016 με θέμα «Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ» σε συνδυασμό με την δημοσιευμένη  την 26.9.2016 ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας χρήσης 2015, και με σκοπό την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

(α)        Η  Εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την κατά τα άνω έρευνα  γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία του ομίλου ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

(β)        Πρέπει  να επισημανθεί παράλληλα,  ότι τόσο η εν λόγω Εισήγηση (ιδ. αρ. 41 ν. 3959/2011 και αρ. 15 Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Κ.Υ.Α υπ’ 117/2013 Υπουργών Οικονομικών, Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλεκ. Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ΦΕΚ τ. Β’ 54/2013), όσο και οι τυχόν δηλώσεις για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης (ιδ. αρ. 49 της απόφασης αριθμ. 628/2016 της Επιτροπής Ανταγωνισμού), καλύπτονται από όρους απορρήτου, γεγονός που δεν επιτρέπει την δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τη διαδικασία. Εξάλλου, αναφορικά με τις ζητούμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, εκτός του ότι καλύπτονται από το απόρρητο ως άνω, τυχόν κοινοποίησή τους θα έπληττε και το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων στη σχετική διαδικασία.

(γ)        Οσον αφορά στην τυχόν επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 25 ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια. Ήτοι, ενδέχεται α) να απευθύνει συστάσεις παύσης της τυχόν διαπιστούμενης παραβίασης, β) να υποχρεώσει τις τυχόν εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να παύσουν τη συμμετοχή στην παραβίαση, γ) να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, που να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβασης, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα αυτής, ή/και δ) να απειλήσει με την επιβολή ή/και να επιβάλλει πρόστιμο.

Σχετικά με το εύρος του επιβαλλόμενου προστίμου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών, για τον υπολογισμό του προστίμου, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου, στο βαθμό που αφορά στην οικεία αγορά. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της παράβασης, η διάρκεια και το είδος της συμμετοχής στην παράβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η τελευταία. Τέλος, κατά τον υπολογισμό του προστίμου, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα το ύψος του προστίμου να θέσει σε κίνδυνο ανεπανόρθωτα την οικονομική βιωσιμότητα της εμπλεκόμενης επιχείρησης (ιδ. Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 12ης Μαΐου 2006 περί των κατευθυντήριων γραμμών στον τρόπο υπολογισμού των προστίμων & Ανακοίνωση της ίδιας Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2009 αναφορικά με το εύρος των ακαθαρίστων εσόδων από προϊόντα ή υπηρεσίες που καθορίζουν το βασικό ποσό προστίμου).

(δ)        Με τα ανωτέρω δεδομένα, και εφόσον η γνωστοποιηθείσα  στην εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, θα εξετάσει τη συνδρομή ή όχι σχετικής παράβασης, οπότε θα είναι δυνατή η περαιτέρω αξιολόγηση της διαδικασίας, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση της ανωτέρω υπόθεσης στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της  εν λόγω εταιρείας και, κατ’ επέκταση, της εταιρείας ΑΕΓΕΚ   στον παρόντα χρόνο, ούτε βεβαίως θα μπορούσε να έχει  επιπτώσεις επί των στοιχείων της χρήσης 2015.

Αυτονόητα η ΑΕΓΕΚ  θα  ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.