Την 7η Οκτωβρίου  2016  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 09:00 συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες  6.457.913 μετοχές ήτοι ποσοστό 19,3921% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η μέτοχος  εταιρία ALPHA BANK που κατέχει 6.455.351 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844% επί του συνόλου των μετοχών,  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια του πληρεξουσίου της υπέβαλλε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας), αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 21/10/2016.

Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Παρασκευή  21  Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής, (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δεν κατέστη δυνατή, η εμπρόθεσμη  δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης της εταιρίας, που αφορά στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ως συνακόλουθο της δεδομένης καθυστέρησης στην κατάρτιση και δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της περασμένης χρήσης, η οποία έγινε εν τέλει δυνατή, μετά την επίλυση διαφόρων διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, την 26.09.2016.  Η  ΑΕΓΕΚ  καταβάλλει εντατικοποιημένες προσπάθειες, προκειμένου να ολοκληρώσει την κατάρτιση και δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής της έκθεσης,  στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

– οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 31.12.2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2015 αναρτώνται,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρία (www.aegek.gr) σήμερα Δευτέρα, 26  Σεπτεμβρίου 2016.

Κηφισιά, 26.09.2016.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού  -7.798,17 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε -143.068,80 χιλ., ενώ σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2014 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 31.12.2014 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού  – 8.783,22 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε  -111.135,63 χιλ.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 συγκλήθηκε η 76η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7

Επί συνόλου 22.174.227 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκε 1 μέτοχος κάτοχος  συνολικά 2.562 μετοχών, ήτοι 0,0077% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις  7 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α  του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

 Κηφισιά 23.9.2016

 Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 02.08.2016, κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης,  εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

 1. Η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2019,  είναι η ακόλουθη:
 • Γεώργιος Εξαδάκτυλος                          Πρόεδρος  και Δ/νων Σύμβουλος /Εκτελεστικό Mέλος
 • Μιλτιάδης Φωτιάδης                             Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης ΓαΪτανάρος                               Αντιπρόεδρος/ Εκτελεστικό Μέλος
 • Μαρία Σαρηγιάννη                                Μη  Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Σίμος                                        Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρυσάνθη Χατζησταματίου                   Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ροδάνθη Παπαγιαννάκη                        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Κουτσούκαλης                       Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρήστος Νούσιας                                    Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 1. Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κος Γεώργιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
 2. Ο κος  Γεώργιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος, Έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα και ενδεικτικά σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρίες εστίασης και εισαγωγής και εμπορίας μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού, επίσης μέσω ατομικών επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963.

–  Ο κος Μιλτιάδης Φωτιάδης ,  Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ. ‘Εχει διατελέσει στέλεχος και δ/ντής έργων μεγάλων τεχνικών εταιριών (ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Τ.Ε και κοινοπραξίες της ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ στο εξωτερικό  ΙΡΑΝ και  Λιβύη). Ως Δ/ντής έργων έχει εκτελέσει μεγάλα έργα οδοποιίας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα  και ειδικότερα μεταξύ άλλων  τις σήραγγες Παράκαμψης Ναυπάκτου, Αγ. Ηλία , Σ1 + Σ4 Παναγοπούλας Αιγίου, Μετσόβου, Τυμφρηστού, Τεμπών Μαλακάσας και Αγ. Κυριακής κ.α. Ηταν εκ των ιδρυτών μέτοχων και στέλεχος της τεχνικής εταιρίας ΑΤΕ ΟΜΑΣ Α.Ε. η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση το 2002 από την εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ της οποίας αποτέλεσε στέλεχος έως το 2006 οπότε και απορροφήθηκε από την εταιρία ΑΕΓΕΚ  με την οποία ο ίδιος συνεργάστηκε έως το 2008 και εν συνεχεία με την εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έως το 2013,οπότε και συνταξιοδοτήθηκε .  Γεννήθηκε στην Λάρισα  το 1944.

– Η κα  Χρυσάνθη Χατζησταματίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός  του ΕΜΠ  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Msc) του Πανεπιστημίου STRATHCLYDE UNIVERSITY της Γλασκώβης Σκωτίας με αντικείμενο  Research in Structural Engineering . Με την ιδιότητα του μελετητή, συντονιστή Μηχανικού αλλά και Επιβλέποντος Μηχανικού, διετέλεσε για το χρονικό διάστημα από 1980 έως και 2012 συνεργάτης μεγάλων τεχνικών εταιριών της χώρας ενδεικτικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ , όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και κοινοπραξίες αυτών αναφορικά με έργα ΔΕΗ , Ολυμπιακά έργα  αλλά και ιδιωτικά όπως η ανακαίνιση του ξενοδοχείου HILTON Aθηνών, κ.α. Επίσης  διετέλεσε Τεχνική Δ/ντρια στην Εταιρία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. κατά την εκτέλεση του έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, ενώ συνεργάστηκε ως τεχνική σύμβουλος του δικ. γραφείου ΜΑΡΚΑΚΗΣ & συνεργάτες για θέματα παρακολούθησης των έργων ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ , ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. κλπ. και της εταιρίας ALPHA AΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.. ενώ από το 2013 και εντεύθεν συνεργάζεται  ως τεχνικός σύμβουλος της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε..  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.

– Ο κος Χρήστος Νούσιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος  Οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.) τμήματος Στατιστικής. Εχει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως.  Από το 1992 και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας  Λογιστής – Φοροτεχνικός Σύμβουλος , παρέχοντας πλήρη λογιστική και φορολογική στήριξη σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα. ‘Εχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1965.

 Κηφισιά 2.8.2016.

Επί συνόλου 30.292.151 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση   μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 14.578.041μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,7756% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Α/Α Απόφαση επί του μοναδικού θέματος  ημερήσιας διάταξης Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έ-γκυρες ψήφοι Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Αρ. ψήφων υπέρ Ποσοστό επί των παριστά- μενων και εκπροσωπούμενων ψήφων Αρ. ψήφων κατά Ποσοστό επί των παριστάμε-

νων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχή
1 Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Η νέα σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

(α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη

Γεώργιος Εξαδάκτυλος

Μιλτιάδης Φωτιάδης

Ιωάννης Γαιτανάρος

Γεώργιος Σίμος

Μαρία Σαρηγιάννη

Χρυσάνθη Χατζησταματίου

 

(β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

Ροδάνθη Παπαγιαννάκη

Νικόλαος Κουτσούκαλης και

Χρήστος Νούσιας

Η θητεία του νέου Δ.Σ.  θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2019.

14.578.041 43,7756% 14.578.041 14.578.041 100% 0 0 0

Κηφισιά 2.8.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ.7

Επί συνόλου 22.174.227 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 2 μέτοχοι κάτοχοι  συνολικά 5.667 μετοχών, ήτοι 0,0170% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920 για την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α  του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.