Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΕΓΕΚ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 05.08.2020, επανακαθορίσθηκε η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κου Ιωάννη Γαϊτανάρου από Εκτελεστικό Μέλος σε Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση του ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα  ως ακολούθως :

1. Μιλτιάδης Φωτιάδης,  Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

2. Ιωάννης Γαϊτανάρος,  Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. / Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Μαρία Σαρηγιάννη,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.Δημήτριος Νίκας , Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Χρήστος Νούσιας , Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας, για διάθεση παγίων   και προς το σκοπό  της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 στην υπογραφή συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης προς την ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRAKAT”, ενός γηπέδου (αγροτεμαχίου) άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αγίων Θεοδώρων Θηβών  Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιφανείας  68.214,52 τ.μ., μετά των επ΄αυτού υφισταμένων μεταλλικών κτισμάτων και κατασκευών βιομηχανικής χρήσης, με τίμημα ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.050.000,00€).

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι σήμερα, την 2η Ιουλίου 2020, της επιδόθηκε, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», εξώδικη δήλωση και καταγγελία της με αρ. 3167-110 /2008 Σύμβασης πιστώσεως δι’ ανοικτού λογαριασμού και της πρόσθετης πράξης αυτής, που είχε χορηγηθεί στην συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με πρόσκληση της τελευταίας και των εγγυητών της σύμβασης αυτής, μεταξύ των οποίων και της ΑΕΓΕΚ, στην εξόφληση του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω λογαριασμού ποσού ύψους 9.313.794,50€.

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές) της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.06.2020. Η αιτία για την δυσχέρειά της αυτή είναι κυρίως το γεγονός της από 12.06.2020 επιδοθείσας εξώδικης καταγγελίας των δύο Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (σχετική ανακοίνωση της 12ης Ιουνίου 2020), και η συνεπαγόμενη χρονική καθυστέρηση που αναγκαία αυτό επιφέρει, στην κατάρτιση σε νέα πλέον βάση και με νέες εκτιμήσεις των δεδομένων και των επιπτώσεων αυτού στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου. Συμπληρωματικά, η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία επίλυσης του συνεχόμενου προβλήματος του Ομίλου για την  έγκαιρη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων από το υποκατάστημα  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αλβανία, αλλά και την ύπαρξη οικονομικών υποχρεώσεων που αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες και προαπαιτούμενες για την πλήρη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι σήμερα, την 12η Ιουνίου 2020, της επιδόθηκαν, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και υπό την ιδιότητά της τελευταίας ως Εκπροσώπου  των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας Πληρωμών, δύο Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης δανείων, η πρώτη αφορά στην από 10.6.2013 Σύμβαση υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την ΑΕΓΕΚ, Ομολογιακού Δανείου ύψους €271.500.000,00  καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια αλληλεγγύως και εις ολόκληρoν με την εκδότρια εταιρία και τους λοιπούς εγγυητές, να καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών, ύψους €178.961.385,85   η δεύτερη  εξώδικη αφορά στην από 8.12.2011 Σύμβαση υπό τον αυτό ως άνω τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την ΑΕΓΕΚ, Ομολογιακού Δανείου ύψους €20.000.000,00  καθιστώντας και αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρία ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εκδότρια εταιρία και τους λοιπούς εγγυητές, όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών, ύψους €7.007.103.64,00.  

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η εξαμηνιαία Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2019 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2019 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Ορισμός Μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 10η Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε  μετά την εκλογή  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η θητεία του οποίου είναι τριετής λήγουσα την 10.09.2022, την επανεκλογή και τον ορισμό νέας Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,  προκειμένου η θητεία αυτής να είναι παράλληλη χρονικά με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ορισθείσα επιτροπή έχει την αυτή τριμελή σύνθεση και αποτελείται από τα αυτά πρόσωπα των ορισθέντων κατόπιν επανεκλογής τους, αφενός δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστου Νούσια και Δημητρίου Νίκα, αφετέρου του ορισθέντος εκ νέου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως Προέδρου της Επιτροπής αυτής, Δρ. Ανδρέα Κουτούπη.

Με δεδομένα τα ανωτέρω συνεχίζουν να υφίστανται και να ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις τόσο περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 ,όσο και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ητοι τα επανεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  διαθέτουν  άπαντες αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας  και ο ορισθείς εκ νέου Πρόεδρος αυτής, έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα).  Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (λήγουσα την 10.9.2022).

Κηφισιά  10.09.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 10.09.2019,  κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (επανεκλέγησαν τα αυτά πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο) και ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού (ορίσθηκαν επίσης τα ίδια πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο). Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως :

1. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή την 10.09.2022 είναι η ακόλουθη :

Μιλτιάδης Φωτιάδης                  –    Πρόεδρος  & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γαϊτανάρος                 –     Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                    –    Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Νούσιας                     –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Νίκας                       –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                                                 

2.         Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Κηφισιά, 10.09.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο