Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -1.875.40 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -119.070,42 χιλ., ενώ σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  εννεαμήνου 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 30.09.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -3.692,34 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -128.326,52 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

– οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 30.09.2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.09.2015 αναρτώνται,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρία(http://www.aegek.gr) σήμερα Δευτέρα,  30 Νοεμβρίου 2015.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επεβλήθησαν, δυνάμει σχετικών πράξεων των ρουμανικών φορολογικών αρχών, πρόστιμα στη ρουμανική εταιρία AEGEF GROUP Srl, θυγατρική της συγγενούς εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., καθώς και στο ρουμανικό υποκατάστημα της τελευταίας, συνολικού ποσού ~2,8 εκατ. ευρώ (~2,7 εκατ. ευρώ στην AEGEF GROUP Srl και ~100.000 ευρώ στο ρουμανικό υποκατάστημα). Η διοίκηση της AEGEF GROUP Srl θα προβεί σε όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία κατά της ως άνω πράξης επιβολής προστίμου, ενώ αναφορικά με το επιβληθέν στο υποκατάστημα πρόστιμο, εξετάζεται η περίπτωση καταβολής τμήματος μόνο αυτού, κατ’εφαρμογήν των ευνοϊκών διατάξεων του προσφάτως εκδοθέντος ρουμανικού νόμου με αριθμό OUG 44/2015

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της με αριθμό 11/697/10.11.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία και επιδόθηκε στην ΑΕΓΕΚ την Παρασκευή 02.10.2015, επεβλήθη στην τελευταία πρόστιμο ποσού 20.000 ευρώ για φερόμενη παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3556/2007 κατά τη σύνταξη των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεών της, περιόδου 01.01.-31.03.2013, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.05.2013. Η Διοίκηση της εταιρίας, κατόπιν εκτίμησης της ως άνω απόφασης,  θα εξετάσει το ενδεχόμενο  τυχόν προσφυγής της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2015 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2014 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -8.159.26 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -110.468,30 χιλ., και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’εξαμήνου 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € – 1.875,40 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € – 119.070,42 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2014 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € – 8.159,26 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € – 110.468,30 χιλ., και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2015 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.03.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -832,27 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € -114.402,62 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 31.03.2015 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.03.2015 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015.

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2014 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -8.159,26 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -110.468,30 χιλ., ενώ σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  χρήσης 2013 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής την 31.12.2013 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -17.434,81 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -78.013.11 χιλ.

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι :

– οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 31.12.2014 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2015 αναρτώνται,  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρία(http://www.aegek.gr) σήμερα Τρίτη,  31 Μαρτίου 2015.