Με την ανάληψη των έργων παραχώρησης, το κατασκευαστικό αντικείμενο των οποίων θα εκτελείται με τη συμμετοχή εταιριών του Ομίλου (ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.) στο πλαίσιο συμβάσεων με περιορισμένη κατά βάση χρονική διάρκεια, ενώ η εκμετάλλευση των εν λόγω έργων, μετά την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού αντικειμένου, θα ανήκει, μέσω των αντίστοιχων συμμετοχών, στον Όμιλο, παράγοντας αντίστοιχα έσοδα και κέρδη σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ήδη η Εταιρία διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης, που περιλαμβάνει συμμετοχές σε διάφορα αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα που πραγματοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά αναφερόμενα μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου Μαλιακός – Κλειδί και διαφόρων υπογείων σταθμών αυτοκινήτων στην ευρύτερη περιοχή της της Αθήνας και της Θεσ/νίκης.

Επιπρόσθετα, η Εταιρία, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας της στην κατασκευή σύνθετων έργων μεγάλης εμβέλειας και ειδικών χαρακτηριστικών, όπως είναι ενδεικτικά η εκτέλεση έργων Μετρό, φραγμάτων, λιμενικών έργων ή θερμοηλεκτρικών μονάδων, θα διατηρήσει και επεκτείνει δραστηριότητες κατά κύριο λόγο στον τομέα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), οι οποίες συνίστανται κυρίως σε ανάλυση απαιτήσεων αγοράς, δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας προσαρμοσμένων στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε έργου, προτάσεις αντιμετώπισης θεμάτων τεχνικής και επιχειρηματικής φύσεως, κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων και κοστολογίων, δημιουργία προγραμμάτων ελέγχων, εκπαίδευσης και προετοιμασίας της εκκίνησης κανονικής παραγωγικής λειτουργίας έργων με το κλειδί- στο-χέρι, σχεδιασμό και υιοθέτηση στρατηγικών διαπραγμάτευσης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης έργων κά. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά κύριο λόγο στις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου και ιδιαίτερα την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία με την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της Εταιρίας, έχει αναδεχθεί το σύνολο των εκτελεσθέντων και σε εκτέλεση έργων και ως εκ τούτου η συνδρομή της Εταιρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των εν λόγω έργων, καθώς και σχεδιασμού της πολιτικής αντιμετώπισης θεμάτων στρατηγικής σημασίας είναι πολύτιμη. Τα έσοδα της Εταιρίας από τον τομέα των υπηρεσιών συναρτώνται προς το χρόνο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Με αυτό τον τρόπο, η Εταιρία έχει συγκεντρώσει και διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός έργου παραχώρησης, όπως είναι η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προοπτικές για τη δημιουργία ικανής εξ αυτών κερδοφορίας στο μέλλον. Περαιτέρω θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών, αφενός μεν άμεσα μέσω της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλών στις υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου και αφετέρου έμμεσα μέσω της συγγενούς εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία συνεπεία της προαναφερθείσας αναδοχής του κατασκευαστικού κλάδου, απέκτησε , μεταξύ των υπολοίπων στοιχείων του εισφερθέντος κλάδου, και το υπ’ αριθμ. 5498 εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης της ΑΕΓΕΚ.

Ταυτόχρονα, με το νέο αντικείμενο δραστηριότητας ως εταιρία συμμετοχών, το οποίο διευρύνθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας δυνάμει της από 21.09.2009 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρία ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις διάρθρωσης των εταιριών του κλάδου, τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή χώρο, που αφορούν στη δημιουργία εταιριών συμμετοχών, επιτρέποντας τη συμμετοχή της ακόμη και σε εταιρίες με ετερογενή αντικείμενα δραστηριότητας, που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, παρέχοντας δυνατότητα οικονομιών κλίμακας, ιδιαίτερα στη χρηματοοικονομική διαχείριση.

Στρατηγικό-στόχο της Εταιρίας θα αποτελέσει αφενός η αξιοποίηση των υφιστάμενων συμμετοχών της και αφετέρου η αναζήτηση νέων επενδύσεων σε αποδοτικές συμμετοχές.