Την 16η Μαίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.727.338 μετοχές ήτοι ποσοστό 44,2240 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Oι μέτοχοι εταιρίες: α) Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών, και β) ALPHA BANK που κατέχει 6.455.331 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844 % επί του συνόλου των μετοχών, και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια των πληρεξουσίων τους υπέβαλλαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας) αίτημα αναβολής για 30/05/2016.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 30 Μαίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στην Κηφισιά Αττικής, (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .
Η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος – μέλος προέλευσης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας.

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δεν κατέστη δυνατή η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων  χρήσεως 1/1/- 31/12/2015,  συνεπεία της πρόσκαιρης αδυναμίας της να ανταποκριθεί σε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.  Η  ΑΕΓΕΚ  εκτιμά βάσιμα το πρόσκαιρο της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής κατάστασης και προσβλέπει στη μεταστροφή της, με την κατά κύριο λόγο, οριστικοποίηση και καταβολή σημαντικών απαιτήσεών της από  έργα, με έμφαση αυτό του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μέσω διαιτητικών και συναφών  διαδικασιών.

Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο η εταιρία καταβάλλει προσπάθειες ώστε σύντομα να προβεί στην δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ� άρθρο 4 του ν.3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 Τρίτη 28 Ιουνίου 2016: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΕΚ

 Η Εταιρία δεν προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.