Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας σε ποσοστό ≥5% είναι η εξής

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ / ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΓΕΚ ≥5%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ALPHA BANK AE* 5.909.897 17,747
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ** 5.728.609 17,202
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 5% ΕΚΑΣΤΟΣ 21.663.209 65,051
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.301.715 100,000

*Το συνολικό ποσοστό που κατέχει η ALPHA BANK Α.Ε στην ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε 19,39% (17,75% άμεσο και 1,64% έμμεσο) που αντιστοιχεί σε 6.455.351 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές .

** Το ποσοστό που κατέχει η η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στην ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε 19,3872% (17,2021% άμεσο και 2,1851% έμμεσο) που αντιστοιχεί σε 6.456.284 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Επίσης, το TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ κατέχει στην ΑΕΓΕΚ έμμεσο ποσοστό 38,77% που αντιστοιχεί σε 12.911.635 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 33.301.715 μετοχών της εκδότριας εταιρίας, λόγω απόκτησης μετοχών της ALPHA BANK και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνεπεία συμμετοχής του εν λόγω ταμείου στις αυξήσεις κεφαλαίου των ως άνω τραπεζών.

Στις 15.06.2009, καταχωρήθηκε, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης / Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / Γεν. Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου / Δ/νση ΑΕ & Πίστεως, η υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-6200/15.06.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.06.2009.

Ειδικότερα, η εγκριθείσα τροποποίηση αφορά στις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας:

– αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 0,50 ευρώ σε 5,50 ευρώ εκάστη, με συνένωση μετοχών (reverse split), η οποία θα γίνει  με αναλογία 11 παλαιές προς 1 νέα μετοχή.

– αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 33.301.715,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 5,50 σε 6,50 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και, ταυτόχρονα, μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 6,50 ευρώ σε 0,32 ευρώ η κάθε μία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 205.804.598,70 ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της 28.05.2009.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 10.656.548,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.301.715 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τις ως άνω εταιρικές μεταβολές, κατόπιν της από 07.07.2009 έγκρισης του Δ.Σ. του Χ.Α., άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την Τετάρτη 15.07.2009, στην κατηγορία Επιτήρησης (Η είσοδος στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκε από την 27.06.2008, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παραγράφου 3.1.2.5.1.β του Κανονισμού του ΧΑ, ήτοι άρθρο 212, παρ. 1β του προϊσχύσαντος Κανονισμού του Χ.Α.)