Η «AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων» με διακριτκό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» ιδρύθηκε το 1949 (ΦΕΚ 251/15.08.1949) με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων. Το καταστατικό καταρτίσθηκε με την υπ΄ αριθμόν 11931/1949 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτου Νικολάου Νόρδα και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ. αριθμ. 251/05.08.1949 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε.). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 13262/06/Β/86/015, ΓΕ.ΜΗ. 3214301000.

Έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, ορίσθηκε ο Δήμος Κηφισιάς και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7, Τ.Κ. 14564, τηλ. 210 63.06.000.

Η διάρκεια της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, ορίσθηκε για 10 χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του αρχικού καταστατικού (ΦEK 251/05.08.1949). Παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.03.1959 για 40 χρόνια (ήτοι μέχρι 05.08.1999) (ΦEK 531/27.12.1960), και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12.06.1982 για 50 χρόνια από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 05.08.2049 (ΦEK 3446/30.08.1982). Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγρ. β του άρθρου 22 και του άρθρου 24 του εν λόγω καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

Στις 03.09.2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΑΕΓΕΚ των ανωνύμων εταιριών ΔΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.ΒΕ. και ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.ΒΕ., στα πλαίσια του ν. 2940/2001 για την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στις 19.09.2002 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθμ. Κ2-11932 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση, και δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 9713/23.09.2002 ΦΕΚ (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ)

Τον Ιανουάριο 2003, η Εταιρία επανακρίθηκε και απέκτησε το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.

Στις 11.03.2006, η Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΕΓΕΚ των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Στις 31.03.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση, και δημοσιεύθηκε στο υπ;αριθμ. 2198/31.03.2006 ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

Στις 19.01.2008, στο πλαίσιο γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η Β΄ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Εταιρίας και την εισφορά αυτού στη θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, με αντίστοιχη τροποποίηση του σκοπού της, ώστε η Εταιρία να δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’αρ. ΕΜ-2275/15.02.2008 απόφασης του Νομάρχη Αθήνας (Νομαρχία Αθηνών-Ανατολικός Τομέας), η οποία καταχωρήθηκε στις 15.02.2008 στο Μ.Α.Ε. της Νομαρχίας για την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε και δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 1135/22.02.2008 ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

Συνεπεία της προαναφερθείσας απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και εισφοράς του στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., περιήλθαν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στην αναδεχόμενη εταιρία (ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.) όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία του αποσχισθέντος κλάδου. Στοιχείο του εν λόγω κλάδου αποτελεί και η υπ’ αριθμ. 5498 βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ της ΑΕΓΕΚ, η οποία περιήλθε στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήδη από τις 23.04.2008. Κατόπιν των ανωτέρω, δυνάμει της υπ’αρ. 10900-22.04.2008 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, κάτοχος του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης είναι πλέον η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. Το εν λόγω πτυχίο επανακρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180/τ.Α/6-8-2001) και την υπ’αριθμ. 7688-31/03/2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατόπιν της από 19/02/2009 γνωμοδότησης της Επιτροπής ΜΕΕΠ (αρ. εισήγησης 452) η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 20% η ΑΕΓΕΚ και 80% η ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. από την 27.11.2008) κατατάχθηκε στην ανώτατη (7η) Τάξη ΜΕΕΠ για όλες τις κατηγορίες έργων, σύμφωνα και με τη σχετική υπ. αριθμ. Δ15/29723/31-03-2009 Βεβαίωση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η κατάταξη αυτή ισχύει για μία τριετία, λήγουσα την 31η Ιανουαρίου 2012.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 21ης Σεπτεμβρίου 2009, ενέκρινε τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και αποφάσισε σχετικώς την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Η εν λόγω τροποποίηση, η οποία εγκρίθηκε με την Κ2-9940/ 29.09.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 29.09.2009, σχετίζεται με την ανάγκη προσαρμογής του εταιρικού σκοπού στις νέες μορφές συμπράξεων και συνεργασιών και στους νέους τύπους έργων (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ), την επέκταση των τομέων δραστηριοποίησης αλλά και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε επιμέρους αντικείμενα που άπτονται, άμεσα ή έμμεσα, του ενδιαφέροντος της, σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρίας, όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Ειδικότερα, ο σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι :

 1. H ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων και εγκαταστάσεων τεχνικών, οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, λυμάτων και αποβλήτων, έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων αιολικών, υδροηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, βιομάζας, τηλεθέρμανσης, και γενικότερα παντός τύπου παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενέργειας και των παραγώγων αυτής από ανανεώσιμες πηγές, έργων διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης υδάτων και υδάτινων πόρων, αφαλάτωσης ύδατος, εμπορίας και εκμετάλλευσης ύδατος, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων/ λυμάτων, καθώς και ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων οπτικών ινών, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α. και γενικώς πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών πάσης φύσεως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 2. H ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 3. Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση έργων παραχώρησης και έργων εκτελούμενων σε σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ) και κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, που προβλέπεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από σχετικές συμβάσεις παραχώρησης έργων και συμβάσεις ΣΔΙΤ.
 4. Η παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, τεχνικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στους τομείς γενικής διοίκησης, κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και εκπόνησης πάσης φύσεως μελετών, δημοσίων σχέσεων, επενδυτικών σχέσεων, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικής και λογιστικής φύσεως και τήρησης λογιστικών προτύπων, κλπ.
 5. Η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, της μελέτης, κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων καθώς και η διαχείριση τεχνικών έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων (project management).
 6. Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, μεταφορά, παραγωγή, μετάπλαση, διαχείριση, εκμετάλλευση και εμπορία λατομικών προϊόντων, αδρανών υλικών και εν γένει μεταλλευμάτων σε οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η προμήθεια, διαχείριση, αντιπροσώπευση, εμπορία, συντήρηση, εκμίσθωση και μίσθωση και γενικώς η παραγωγή, αντιπροσώπευση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό οποιωνδήποτε υλικών, δομικών υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.
 7. Η δραστηριοποίηση στους τομείς της αγοράς, πώλησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάπτυξης, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, εκτάσεων γης και κτιρίων, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, καθώς και εν γένει οικιστικών περιοχών, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων.
 8. Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, και ανέγερση, για λογαριασμό της εταιρίας ή για λογαριασμό τρίτων, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομικών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων κατοικιών και γραφείων, τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων καθώς και η εν γένει ανάπτυξη, αξιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο.
 9. Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση, αντιπροσώπευση και εμπορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιωνδήποτε υλικών, δομικών υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 10. H συμμετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή μερίδων ή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο άσκηση ναυτιλιακής εμπορίας με την ευρύτερη δυνατή έννοια.
 11. Η διενέργεια επενδύσεων με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με εξαγορές εταιριών, απόκτηση μετοχών, αγορές χαρτοφυλακίων, αντιπροσώπευση οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, και συμμετοχή, με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, σε εταιρίες, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου, συνεταιρισμούς, ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες και λοιπές μορφές σύμπραξης, ακόμη και με φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών δύναται να εμπίπτει ή όχι στο σκοπό της εταιρίας, και δύναται να αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: (α) στην ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμό, οργάνωση, επίβλεψη, χρηματοδότηση, τεχνική διεύθυνση, εκτέλεση, θέση σε λειτουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας ή και πέραν αυτού, καθώς και την ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, (β) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας, (γ) την ανάπτυξη ακινήτων και την ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και την πώληση ή εκμετάλλευσή τους, ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο ακινήτων, οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών, είτε ανήκουν στην εταιρία είτε ανήκουν σε τρίτους, (δ) τη συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με συμμετοχή στη σύσταση είτε με μεταγενέστερη απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν πάσης φύσεως έργα παραχώρησης ή έργα ΣΔΙΤ και εν γένει εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τομέα, υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Η ίδρυση, η συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο ή σε μεταγενέστερες αυξήσεις των παραπάνω εταιριών και λοιπών εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχημάτων, η σύναψη δανειακών συμβάσεων με τους ανωτέρω ή με πιστωτικά ιδρύματα, η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (εταιρικής, εμπράγματης ή ενοχικής φύσεως) προς τρίτους υπέρ των ανωτέρω εταιριών, κοινοπραξιών, ομάδων, σχημάτων ή ατόμων, είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται με αυτές η εταιρία, με οποιαδήποτε μορφή, καθώς επίσης και η ανάληψη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε παρόμοιες εταιρίες και σχήματα, θεωρούνται τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.
 12. Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρίας κρίνουν ότι είναι ή ενδέχεται να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.
 13. Oλες αυτές τις δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις εκτελεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία ή ένωση προσώπων).»