Κατά την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον Όμιλο ΑΕΓΕΚ, ως αντίδραση στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία. Κύριος στόχος των αλλαγών είναι ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους και της εκθέσεως σε δανεισμό, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ομίλου.

Στα ανωτέρω πλαίσια πραγματοποιήθηκε:

  • Αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, τα οποία διακανονίσθηκαν μακροπρόθεσμα με την υπογραφή νέου Ομολογιακού Δανείου, ενώ αποπληρώθηκε το σύνολο των υποχρεώσεων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Στα πλαίσια του ανωτέρω μακροπρόθεσμου δανεισμού έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση των σημαντικών απαιτήσεων από έργα που αναμένονται να οριστικοποιηθούν και εισπραχθούν κατά τα επόμενα έτη.
  • Ρευστοποίηση παγιοποιήσεων του Ομίλου, προκειμένου να περιορισθεί στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα υπό εκτέλεση έργα, προκειμένου να περιορισθεί το κόστος διατήρησης αυτών, ενώ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο τονώθηκε η ρευστότητα.
  • Δραστικός περιορισμός του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και κάθε άλλου στοιχείου λειτουργικού κόστους.
  • Υπογραφή υπεργολαβικών συμβάσεων με τις οποίες διασφαλίσθηκε ο προσπορισμός κέρδους από τα σχετικά κατασκευαστικά συμβόλαια.
  • Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν αναμένεται η λήψη ανάλογων ταμειακών ροών κατά το άμεσο μέλλον, καθώς και υπογραφή προσυμφώνων για απεμπλοκή από δεσμεύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον Όμιλο κατά το επόμενο διάστημα.

Από τις ανωτέρω μεταβολές είναι σαφές ότι ο Όμιλος θα εμφανίσει κατά τα επόμενα έτη σημαντικά περιορισμένο λειτουργικό κόστος, ενώ έχει καταστεί περισσότερο ευέλικτος στη δυσμενή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον κατασκευαστικό κλάδο στον Ελλαδικό Χώρο.

Ο Όμιλος εμφανίζει σημαντικού ύψους ανεκτέλεστο έργο, το οποίο, κατά την 31/12/2013 ανέρχεται σε € 585 Εκ περίπου περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Το κύριο μέρος αυτού αφορά τη συμμετοχή στην κατασκευή του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ειδικά ότι το έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, οι οποίες δεν οφείλονται στο ανάδοχο σχήμα, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες. Η Διοίκηση εκτιμά ότι ακόμα και στην περίπτωση της αδυναμίας εξεύρεσης λύσεων και συνέχισης των εργασιών, οι απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις διαφορές μεταξύ του συμβατικού τιμήματος και του απολογιστικά προσδιορισμένου κόστους είναι ικανού ύψους ώστε να καλυφθεί η αρνητική οικονομική θέση η οποία εμφανίζεται σε επίπεδο της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Επισημαίνεται ότι λόγω της αρνητικής καθαρής θέσης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, κατόχου του υπ’ αριθμ. 5498 εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης για όλες τις κατηγορίες έργων, κατάταξη η οποία ισχύει ως την 31η Ιανουαρίου 2015, δεν πληρούνται προς το παρόν τα ελάχιστα οικονομικά όρια που απαιτούνται για τη διατήρηση του υπόψη πτυχίου. Η Διοίκηση της εταιρίας, θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή θα αναστραφεί εκ βάθρων με την οριστικοποίηση των απαιτήσεων που υφίστανται από έργα μέσω των δικαστικών και συναφών διαδικασιών. Η μη ύπαρξη πτυχίου αναστέλλει τη δυνατότητα απ’ ευθείας ανάληψης νέων κατασκευαστικών έργων, αλλά η εταιρεία δύναται να αναλάβει την εκτέλεση είτε ιδιωτικών έργων, είτε άλλων υπεργολαβιών βάσει της τεχνογνωσίας της και των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

Ως γνωστόν, η ΑΕΓΕΚ έχει   έργα παραχώρησης και διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλες τις φάσεις υλοποίησης παρόμοιων έργων, όπως είναι η ανάπτυξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση.

Σε εταιρικό επίπεδο η ΑΕΓΕΚ θα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συμβουλών σε εταιρίες εντός και εκτός του Ομίλου. Η δραστηριοποίηση αυτή προβλέπεται να καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας, μέχρι της μεταστροφής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και ανάληψης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από μέρους της Εταιρίας.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι προς το σκοπό ενίσχυσης της ρευστότητάς της κατά την τρέχουσα χρήση, η Εταιρία προέβη σε μεταβίβαση της συμμετοχής της στην ΕΚΤΕΡ έναντι συνολικού τιμήματος 800.000,00 Ευρώ, ενώ έχει ήδη προσυμφωνήσει τη μεταβίβαση του ποσοστού της (10%) στην ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, με ευνοϊκούς γι’ αυτήν όρους, προς το σκοπό ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του ταμειακού της προγράμματος, ως μετόχου της εν λόγω Εταιρίας Παραχώρησης, και απελευθέρωσής της από δανεισμό και εγγυήσεις υπέρ της τελευταίας εταιρίας στα πλαίσια των συμβατικών εγγράφων του έργου Μαλιακός-Κλειδί. Η σύναψη της οριστικής σύμβασης μεταβίβασης του ως άνω ποσοστού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.05.2014.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή επιδίωξη της Εταιρίας η σταδιακή αλλά συστηματική βελτίωση των ρυθμών εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.