Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες:

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

 Οι δείκτες που παρατίθενται ακολούθως δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό:

 

Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Eταιρίας:

 

Οι δείκτες που παρατίθενται ακολούθως δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Eταιρίας:

 

Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της Eταιρίας από τα ίδια κεφάλαια:

 

Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού: