Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ31/12/200931/12/2008
Γενική ΡευστότηταΚυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις1,561,49
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Ξένα/ Ίδια ΚεφάλαιαΣύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια0,401,41
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια ΚεφάλαιαΤραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια--

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

 Οι δείκτες που παρατίθενται ακολούθως δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό:

31/12/200931/12/2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού0,310,54
Πάγιο ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού3,765,21

Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Eταιρίας:

31/12/200931/12/2008
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων2,520,71

Οι δείκτες που παρατίθενται ακολούθως δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Eταιρίας:

31/12/200931/12/2008
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού0,280,58
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο παθητικού0,720,42

Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της Eταιρίας από τα ίδια κεφάλαια:

31/12/200931/12/2008
Ίδια Κεφάλαια/ Πάγιο ενεργητικό2,692,17

Ο δείκτης που παρατίθεται ακολούθως δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού:

31/12/200931/12/2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις1,561, 49