14.10.2016 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση.

Wpaegadmin/ October 14, 2016/ Announcements

Η ΑΕΓΕΚ σε συνέχεια της από 13/10/2016 ανακοίνωσης – απάντησής της  προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων γνωστοποιεί διευκρινιστικά τα ακόλουθα :

(α) Η εταιρία του ομίλου , ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στην οποία επιδόθηκε η εμπιστευτική εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ανωτέρω έρευνα,  ελέγχεται για τυχόν συμμετοχή της σε ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1Ν. 3959/2011, άρθρου 1Ν. 703/1977 και άρθρου 101ΣΛΕΕ (έννοια της απαγορευμένης σύμπραξης σε συμφωνία ή και εναρμονισμένη πρακτική), στο πλαίσιο διαγωνισμών που έλαβαν χώρα μεταξύ των ετών 1989 έως και 2012 και αφορούν κυρίως σε έργα οδοποιίας, κατασκευής  νέων αυτοκινητοδρόμων και εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων καθώς και συγκοινωνιακών έργων (ΜΕΤΡΟ, ΟΣΕ κλπ).

(β) Η υπόθεση θα εξετασθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε χρόνο που θα καθορισθεί αρμοδίως από την ίδια Επιτροπή, κατόπιν της αναβολής της αρχικής δικασίμου που είχε ορισθεί για 21/7/2016. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει κατ’ αρχήν δηλώσει ενδιαφέρον υπαγωγής στην διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με γνώμονα ότι η πρόταση υπαγωγής της στην ως άνω διαδικασία, δεν είναι υπό καμία έννοια δεσμευτική για την ίδια, ούτε υποδηλώνει κάποια παραδοχή της ως προς την ελεγχόμενη υπόθεση. Η κατά τα άνω διαδικασία έχει χαρακτηρισθεί απόρρητη  και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης για την έκβασή της.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Share this Post