12.04.2023 – Ανακοίνωση περί διαγραφής μετοχών

Wpaegadmin/ April 12, 2023/ Announcements

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την 06.04.2023, αποφασίσθηκε η διαγραφή από το Χ.Α. των μετοχών της Εταιρίας, επειδή τελεί σε

Read More

22.11.2022 — Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Wpaegadmin/ November 22, 2022/ Announcements

Η ΑΕΓΕΚ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21.6.2022 ανακοίνωσής της , προέβη μετά από την παράταση της ισχύος του υπογραφέντος την 19.6.2022 συμβολαιογραφικού προσυμφώνου  έως και την 21.11.2022, στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για την πώληση και μεταβίβαση προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.»,  του

Read More

22.8.2022 – Ανακοίνωση της Εταιρίας ΑΕΓΕΚ, περί της Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού  Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Συγκρότησή τους σε σώμα.

Wpaegadmin/ August 22, 2022/ Announcements

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ  (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ης Αυγούστου 2022 εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, λόγω λήξης της θητείας του, νέο πενταμελές

Read More

5.8.2022 – Ανακοίνωση πώλησης Συμμετοχής

Wpaegadmin/ August 8, 2022/ Announcements

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της  και προς το σκοπό  της μείωσης δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την  Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στην  πώληση   της συμμετοχής της 100% στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Read More

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022

Wpaegadmin/ July 28, 2022/ EktaktesSinelefseis

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2022 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συνολικός αριθμός των μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου. Δικαιώματα Μετόχων Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ προς την Έκτακτη Γ.Σ

Read More

21.6.2022 – Ανακοίνωση πώλησης ακινήτου

Wpaegadmin/ June 21, 2022/ Announcements

«Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της, και προς το σκοπό  της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2022 στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την πώληση, προς την ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία “«ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ

Read More

25.05.2021 – Ανακοίνωση πώλησης ακινήτου

Wpaegadmin/ May 26, 2021/ News

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας, για διάθεση παγίων   και προς το σκοπό  της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την 21η Μαϊου2021, στην υπογραφή συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης προς την ανώνυμη εταιρία  ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Read More

23.4.2021 – Ανακοίνωση μη δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Wpaegadmin/ April 23, 2021/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν  είναι εφικτή η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) της χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.04.2021.  Η βασική αιτία για την δυσχέρεια  αυτή,  είναι  η συνεχιζόμενη μη επίλυση  των προβλημάτων που έχει επιφέρει η από Ιουνίου 2020 καταγγελία των Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ

Read More