16.05.2016 – ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση για την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Wpaegadmin/ May 16, 2016/ Announcements

Την 16η Μαίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.727.338 μετοχές ήτοι ποσοστό 44,2240 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Oι μέτοχοι εταιρίες: α) Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών, και β) ALPHA BANK που κατέχει 6.455.331 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844 % επί του συνόλου των μετοχών, και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια των πληρεξουσίων τους υπέβαλλαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας) αίτημα αναβολής για 30/05/2016.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 30 Μαίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στην Κηφισιά Αττικής, (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .
Η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Share this Post