24.04.2019 – Οικονομικό Ημερολόγιο

Wpaegadmin/ April 24, 2019/ Announcements

ΑΕΓΕΚ: Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Tετάρτη 24 Απριλίου 2017: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ’ άρθρο 4 του ν.3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΕΚ

Η Εταιρία δεν προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 24 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Share this Post