25.06.2020 – Ανακοίνωση μη δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Wpaegadmin/ June 25, 2020/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές) της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.06.2020. Η αιτία για την δυσχέρειά της αυτή είναι κυρίως το γεγονός της από 12.06.2020 επιδοθείσας εξώδικης καταγγελίας των δύο Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (σχετική ανακοίνωση της 12ης Ιουνίου 2020), και η συνεπαγόμενη χρονική καθυστέρηση που αναγκαία αυτό επιφέρει, στην κατάρτιση σε νέα πλέον βάση και με νέες εκτιμήσεις των δεδομένων και των επιπτώσεων αυτού στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου. Συμπληρωματικά, η καθυστέρηση οφείλεται στην αδυναμία επίλυσης του συνεχόμενου προβλήματος του Ομίλου για την  έγκαιρη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων από το υποκατάστημα  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αλβανία, αλλά και την ύπαρξη οικονομικών υποχρεώσεων που αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες και προαπαιτούμενες για την πλήρη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Share this Post