28.09.2018 – ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ

Wpaegadmin/ September 28, 2018/ Announcements

Την 28η Σεπτεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.457.012  μετοχές ήτοι ποσοστό 19,3895 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Εκ των μετόχων, η εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών,  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια του  πληρεξουσίου  της υπέβαλε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας), αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 12/10/2018.

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Παρασκευή 12  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  Α.Ε» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι 8ης Οκτωβρίου 2018 (Ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής).

Η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν  να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Share this Post