Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την 06.04.2023, αποφασίσθηκε η διαγραφή από το Χ.Α. των μετοχών της Εταιρίας, επειδή τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της, όπως επιβεβαιώθηκε κατόπιν επικοινωνίας και με την Εταιρία. Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών της Εταιρίας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίσθηκε η Παρασκευή , 21.04.2023.

Δεδομένων των ανωτέρω η Εταιρία , δυστυχώς μετά από 30 χρόνια παρουσίας της στο ΧΑ (11/1993 – 4/2023) ενημερώνει ότι :

1. Οφείλει να τηρεί και θα τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 40 επ.του Ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι της Εταιρίας. Πρώτο περιεχόμενο του ως άνω βιβλίου μετόχων θα αποτελέσει με ημερομηνία αναφοράς την 22.04.2023 το μετοχολόγιο της Εταιρίας, όπως αποτυπώνεται αυτό στα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία αναφοράς την21.04.2023. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας θα τηρείται κατά τις κοινές διατάξεις περίμη εισηγμένων Εταιριών όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018 και προς διευκρίνιση δεν θα εφαρμόζεται η περίπτωση της καταχώρησης στα αρχεία της ΕΛΚΑΤ περί μη εισηγμένων.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρίας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία για οποιοδήποτε αίτημά τους και ενημέρωση στην έδρα της στο Δήμο Κηφισιάς, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, ΤΚ 14564 τηλ. επικοινωνίας 2106306000 και 2106306056 αρμόδιος επικοινωνίας κος Ευάγγελος Μαλής. Ομοίως οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 θα τηρούνται και για τις νόμιμες δημοσιεύσεις και τυχόν ενημερώσεις μετόχων.

3. Η Εταιρία διατηρεί και θα συνεχίσει να διατηρεί τον κάτωθι εταιρικό ιστότοπο: https://www.aegek.gr

4. H Εταιρία υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δημοσιότητας αυτής στο ΓΕΜΗ είναι προσβάσιμα στον σύνδεσμο: https://www.aegek.gr.

Η ΑΕΓΕΚ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21.6.2022 ανακοίνωσής της , προέβη μετά από την παράταση της ισχύος του υπογραφέντος την 19.6.2022 συμβολαιογραφικού προσυμφώνου  έως και την 21.11.2022, στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για την πώληση και μεταβίβαση προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.»,  του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών  (ήτοι 7 γραφείων), των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης  επί των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, και του δικαιώματος καθ’ ύψος επί της πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού  26ης Οκτωβρίου και Λήμνου. Μέρος του συνολικού τιμήματος ποσού 1,5εκ € καταβλήθηκε με την υπογραφή του συμβολαίου, ενώ η εξόφληση του υπολοιπόμενου πιστούμενου τιμήματος 1,25εκ€ θα γίνει το αργότερο έως την 18.01.2023. 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ  (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ης Αυγούστου 2022 εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, λόγω λήξης της θητείας του, νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τους κ.κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη, Ιωάννη Γαϊτανάρο, Μαρία Σαρηγιάννη, Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα  και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Νούσια και Δημήτριο Νίκα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 22.08.2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω :

  • Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος
  • Ιωάννης Γαϊτανάρος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Μαρία Σαρηγιάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Χρήστος Νούσιας , ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Δημήτριος Νίκας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 22.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2025.

Η κατά τα άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 και το Ν.4706/2020, επανακαθόρισε  το είδος, τη  σύνθεση και τη  θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Ετσι επιβεβαιώθηκε και ορίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ένα (1) μη μέλος του (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) που ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, τον κο Ανδρέα Κουτούπη. H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 22.8.2025. Απαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.  Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συνεδρίασή της στις 22.08. 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

  • Ανδρέας Κουτούπης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)
  • Χρήστος Νούσιας , Μέλος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
  • Δημήτριος Νίκας , Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφάσισαν, σε συμφωνία με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να προβλέψουν την υποχρεωτική παρουσία ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, στις συνεδριάσεις αυτές θα παρίσταται υποχρεωτικώς και ο κ. Ανδρέας Κουτούπης ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)».

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της  και προς το σκοπό  της μείωσης δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την  Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στην  πώληση   της συμμετοχής της 100% στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΑΕ» και τον δ.τ. ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ,  στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. ΑΤΕΦΑ, με συνολικό καταβληθέν τίμημα, ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.750.000,00€).

«Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της, και προς το σκοπό  της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια,  της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2022 στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την πώληση, προς την ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία “«ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.»,  του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών  (ήτοι 7 γραφείων), των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης  επί των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, και του δικαιώματος καθ’ ύψος επί της πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού  26ης Οκτωβρίου και Λήμνου, που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή, κατοχή και χρήση της εταιρίας, έναντι τιμήματος ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων  χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€). Η  υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης θα ολοκληρωθεί, κατόπιν πλήρωσης των όρων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω προσύμφωνο,  το αργότερο έως 30.09.2022.»

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν  είναι εφικτή η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) της χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.04.2021.  Η βασική αιτία για την δυσχέρεια  αυτή,  είναι  η συνεχιζόμενη μη επίλυση  των προβλημάτων που έχει επιφέρει η από Ιουνίου 2020 καταγγελία των Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (σχετικές  ανακοινώσεις 12.6.2020 και 2.7.2020) στην  κατάρτιση σε νέα πλέον βάση και με νέες εκτιμήσεις,  των δεδομένων και των επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.  Οι προσπάθειες της Εταιρίας για την εξεύρεση λύσεων συνεχίζονται προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμείς δημοσιεύσεις.