Ορισμός Μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 10η Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε  μετά την εκλογή  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η θητεία του οποίου είναι τριετής λήγουσα την 10.09.2022, την επανεκλογή και τον ορισμό νέας Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,  προκειμένου η θητεία αυτής να είναι παράλληλη χρονικά με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ορισθείσα επιτροπή έχει την αυτή τριμελή σύνθεση και αποτελείται από τα αυτά πρόσωπα των ορισθέντων κατόπιν επανεκλογής τους, αφενός δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστου Νούσια και Δημητρίου Νίκα, αφετέρου του ορισθέντος εκ νέου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως Προέδρου της Επιτροπής αυτής, Δρ. Ανδρέα Κουτούπη.

Με δεδομένα τα ανωτέρω συνεχίζουν να υφίστανται και να ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις τόσο περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 ,όσο και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ητοι τα επανεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  διαθέτουν  άπαντες αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας  και ο ορισθείς εκ νέου Πρόεδρος αυτής, έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα).  Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (λήγουσα την 10.9.2022).

Κηφισιά  10.09.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 10.09.2019,  κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (επανεκλέγησαν τα αυτά πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο) και ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού (ορίσθηκαν επίσης τα ίδια πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο). Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως :

1. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή την 10.09.2022 είναι η ακόλουθη :

Μιλτιάδης Φωτιάδης                  –    Πρόεδρος  & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γαϊτανάρος                 –     Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                    –    Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Νούσιας                     –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Νίκας                       –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                                                 

2.         Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Κηφισιά, 10.09.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με την από 24.04.2019  ανακοίνωση  του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2019 της Εταιρείας μας, ορίστηκε ως ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019. 

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ημερομηνία αλλάζει και μετατίθεται για την Τρίτη  10 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 31.12.2018 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 31.12.2018 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

ΑΕΓΕΚ: Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Tετάρτη 24 Απριλίου 2017: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ’ άρθρο 4 του ν.3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Παρασκευή  7 Ιουνίου 2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΕΚ

Η Εταιρία δεν προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 24 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εγκρίθηκε και είναι αναρτημένος στο site της εταιρίας ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία προς περαιτέρω ενίσχυση της τήρησης διαφάνειας και της υπεύθυνης λειτουργίας της εταιρίας.

Ανακοίνωση ανάρτησης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2018

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η εξαμηνιαία Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2018 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01. – 30.06.2018 θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) και της Εταιρίας (http://www.aegek.gr) σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018.

 

Ανακοίνωση

Ορισμός Μελών Επιτροπής, Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η  εξ αναβολής Α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 12η Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε  την εκλογή νέας  Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον ως άνω νόμο. Η επιτροπή έχει τριμελή σύνθεση και αποτελείται κατά πλειοψηφία από τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ενώ το τρίτο μέλος της που εκλέγεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση πληρεί τις προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραδοχές η Γενική Συνέλευση της εταιρίας εξέλεξε ως μέλος της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τον κο Ανδρέα Κουτούπη που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και πληρεί της προυποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Την σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου συμπληρώνουν τα δύο ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  κ.κ. Χρήστος Νούσιας και Δημήτριος Νίκας, οι οποίου έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην Λογιστική  καθόσον και οι δύο είναι  Οικονομολόγοι, Λογιστές και Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία.

Ο εκλεγείς από την Γενική Συνέλευση και ορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου  Δρ. Ανδρέας Κουτούπης [BSc (Honors), MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS]  είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Παντείου Πανεπιστήμιου αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Είναι κάτοχος του πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης( Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Αποτελεί  μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η εμπειρία του  προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα  όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα.

                                                                                                                   Κηφισιά  12.10.2018