02.08.2016 – Αναλυτικά αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 2ας Αυγούστου 2016

Wpaegadmin/ August 2, 2016/ Announcements

Επί συνόλου 30.292.151 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση   μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 14.578.041μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,7756% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Α/Α Απόφαση επί του μοναδικού θέματος  ημερήσιας διάταξης Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έ-γκυρες ψήφοι Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Αρ. ψήφων υπέρ Ποσοστό επί των παριστά- μενων και εκπροσωπούμενων ψήφων Αρ. ψήφων κατά Ποσοστό επί των παριστάμε-

νων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχή
1 Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Η νέα σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

(α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη

Γεώργιος Εξαδάκτυλος

Μιλτιάδης Φωτιάδης

Ιωάννης Γαιτανάρος

Γεώργιος Σίμος

Μαρία Σαρηγιάννη

Χρυσάνθη Χατζησταματίου

 

(β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

Ροδάνθη Παπαγιαννάκη

Νικόλαος Κουτσούκαλης και

Χρήστος Νούσιας

Η θητεία του νέου Δ.Σ.  θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2019.

14.578.041 43,7756% 14.578.041 14.578.041 100% 0 0 0

Κηφισιά 2.8.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Share this Post