10.09.2019 – Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Wpaegadmin/ September 10, 2019/ Announcements

Ορισμός Μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε την 10η Σεπτεμβρίου 2019, αποφάσισε  μετά την εκλογή  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η θητεία του οποίου είναι τριετής λήγουσα την 10.09.2022, την επανεκλογή και τον ορισμό νέας Επιτροπής  Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,  προκειμένου η θητεία αυτής να είναι παράλληλη χρονικά με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ορισθείσα επιτροπή έχει την αυτή τριμελή σύνθεση και αποτελείται από τα αυτά πρόσωπα των ορισθέντων κατόπιν επανεκλογής τους, αφενός δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστου Νούσια και Δημητρίου Νίκα, αφετέρου του ορισθέντος εκ νέου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως Προέδρου της Επιτροπής αυτής, Δρ. Ανδρέα Κουτούπη.

Με δεδομένα τα ανωτέρω συνεχίζουν να υφίστανται και να ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις τόσο περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002 ,όσο και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ητοι τα επανεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  διαθέτουν  άπαντες αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας  και ο ορισθείς εκ νέου Πρόεδρος αυτής, έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα).  Η θητεία της νέας επιτροπής ελέγχου ορίζεται τριετής, ήτοι ίση με το διάστημα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (λήγουσα την 10.9.2022).

Κηφισιά  10.09.2019

Share this Post