10.09.2019 – Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα

Wpaegadmin/ September 10, 2019/ Announcements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 10.09.2019,  κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (επανεκλέγησαν τα αυτά πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο) και ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού (ορίσθηκαν επίσης τα ίδια πρόσωπα που μετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο). Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως :

1. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή την 10.09.2022 είναι η ακόλουθη :

Μιλτιάδης Φωτιάδης                  –    Πρόεδρος  & Δ/νων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γαϊτανάρος                 –     Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                    –    Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Νούσιας                     –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Νίκας                       –    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                                                 

2.         Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Μιλτιάδης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Κηφισιά, 10.09.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Share this Post