10.09.2020 – Ματαίωση της 80ης Τακτικής Γ. Σ

Wpaegadmin/ September 10, 2020/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 10  Σεπτεμβρίου 2020 συγκλήθηκε η 80η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7

Επί συνόλου 16.036.172 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκαν 2 μέτοχοι κάτοχοι συνολικά  4.040 μετοχών, ήτοι  0,0121 % του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 130§2 του ν. 4548/2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις  29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.30 π.μ., στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον νόμο στην αρχική πρόσκληση  είχε ήδη ορισθεί  ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Επαναληπτικής  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Κηφισιά 10.9.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Share this Post