12.04.2023 – Ανακοίνωση περί διαγραφής μετοχών

Wpaegadmin/ April 12, 2023/ Announcements

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και τον δ.τ. ΑΕΓΕΚ (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την 06.04.2023, αποφασίσθηκε η διαγραφή από το Χ.Α. των μετοχών της Εταιρίας, επειδή τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της, όπως επιβεβαιώθηκε κατόπιν επικοινωνίας και με την Εταιρία. Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών της Εταιρίας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίσθηκε η Παρασκευή , 21.04.2023.

Δεδομένων των ανωτέρω η Εταιρία , δυστυχώς μετά από 30 χρόνια παρουσίας της στο ΧΑ (11/1993 – 4/2023) ενημερώνει ότι :

1. Οφείλει να τηρεί και θα τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 40 επ.του Ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι της Εταιρίας. Πρώτο περιεχόμενο του ως άνω βιβλίου μετόχων θα αποτελέσει με ημερομηνία αναφοράς την 22.04.2023 το μετοχολόγιο της Εταιρίας, όπως αποτυπώνεται αυτό στα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία αναφοράς την21.04.2023. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας θα τηρείται κατά τις κοινές διατάξεις περίμη εισηγμένων Εταιριών όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018 και προς διευκρίνιση δεν θα εφαρμόζεται η περίπτωση της καταχώρησης στα αρχεία της ΕΛΚΑΤ περί μη εισηγμένων.

2. Οι μέτοχοι της Εταιρίας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία για οποιοδήποτε αίτημά τους και ενημέρωση στην έδρα της στο Δήμο Κηφισιάς, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, ΤΚ 14564 τηλ. επικοινωνίας 2106306000 και 2106306056 αρμόδιος επικοινωνίας κος Ευάγγελος Μαλής. Ομοίως οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 θα τηρούνται και για τις νόμιμες δημοσιεύσεις και τυχόν ενημερώσεις μετόχων.

3. Η Εταιρία διατηρεί και θα συνεχίσει να διατηρεί τον κάτωθι εταιρικό ιστότοπο: https://www.aegek.gr

4. H Εταιρία υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δημοσιότητας αυτής στο ΓΕΜΗ είναι προσβάσιμα στον σύνδεσμο: https://www.aegek.gr.

Share this Post