26.03.2015 – ΑΕΓΕΚ: Οικονομικό Ημερολόγιο

Wpaegadmin/ March 26, 2015/ Ανακοινώσεις 2015

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015:
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 και της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ’ άρθρο 4 του ν.3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
Παρασκευή 29 Μαiου 2015: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2015 και των οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2015 που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΕΚ
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων α΄εξαμήνου 2015 και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ’ άρθρο 5 του ν.3556/2007) επί των οικονομικών καταστάσεων α΄εξαμήνου 2015, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 2015 και των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 2015 που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Η Εταιρία δεν προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Share this Post