30.06.2016 – ΑΕΓΕΚ: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ

Wpaegadmin/ June 30, 2016/ Announcements

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», την από 30.06.2016 απόφαση των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα διάταξη της παρ.9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 22η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00’ π.μ., στην έδρα της Εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη απόφασης με αποκλειστικό σκοπό και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας, για τη λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, από την καλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α ‘ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί του εν λόγω μοναδικού θέματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω μοναδικού θέματος, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί του εν λόγω μοναδικού θέματος.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των ’υλων Τίτλων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  Α.Ε» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 17ης Ιουλίου 2016 για το δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (ημερομηνία καταγραφής) και κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης των Επαναληπτικών έκτακτων  Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι της 29ης Ιουλίου 2016 (Ημερομηνία Καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής) και της 13ης Αυγούστου 2016 (Ημερομηνία Καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής) . Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.  πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση εκάστης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19η Ιουλίου 2016 για την έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30ή Ιουλίου για την Α’ Επαναληπτική  έκτακτη Γενική Συνέλευση και την 14η Αυγούστου 2016 για την Β’ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντιστοίχως ανωτέρω καθοριζόμενη Ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

 ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας  (http://www.aegek.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Καβαλιεράτου Τάκη 7 – Κηφισιά Αττικής). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

III. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου αποφάσεως για το αποκλειστικό και μοναδικό θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.aegek.gr).

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου αποφάσεως όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεών τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κηφισιά, 30.06.2016

ΤΑ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ

Share this Post