Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ.7

Επί συνόλου 22.174.227 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 2 μέτοχοι κάτοχοι  συνολικά 5.667 μετοχών, ήτοι 0,0170% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920 για την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α  του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», την από 30.06.2016 απόφαση των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα διάταξη της παρ.9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 22η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00’ π.μ., στην έδρα της Εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη απόφασης με αποκλειστικό σκοπό και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας, για τη λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, από την καλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α ‘ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί του εν λόγω μοναδικού θέματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω μοναδικού θέματος, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεως επί του εν λόγω μοναδικού θέματος.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των ’υλων Τίτλων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ  Α.Ε» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 17ης Ιουλίου 2016 για το δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (ημερομηνία καταγραφής) και κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης των Επαναληπτικών έκτακτων  Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι της 29ης Ιουλίου 2016 (Ημερομηνία Καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής) και της 13ης Αυγούστου 2016 (Ημερομηνία Καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής) . Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.  πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση εκάστης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19η Ιουλίου 2016 για την έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30ή Ιουλίου για την Α’ Επαναληπτική  έκτακτη Γενική Συνέλευση και την 14η Αυγούστου 2016 για την Β’ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντιστοίχως ανωτέρω καθοριζόμενη Ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

 ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας  (http://www.aegek.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Καβαλιεράτου Τάκη 7 – Κηφισιά Αττικής). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

III. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου αποφάσεως για το αποκλειστικό και μοναδικό θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.aegek.gr).

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου αποφάσεως όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεών τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κηφισιά, 30.06.2016

ΤΑ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 7  μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 14.729.900 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,2317% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της  ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

Α/Α Απόφαση επί του μοναδικού θέματος  ημερήσιας διάταξης Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έ-γκυρες ψήφοι

 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων Αρ. ψήφων υπέρ Ποσοστό επί των παριστά- μενων και εκπροσωπούμενων ψήφων Αρ. ψήφων κατά Ποσοστό επί των παριστάμε-

νων και εκπροσωπούμενων ψήφων

Αποχή
1

Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Η νέα σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

(α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη

 • Σωτήριος Γαβριήλ
 • Ιωάννης Γαϊτανάρος
 • Μαρία Σαρηγιάννη
 • Γεώργιος Σίμος
 • Δημήτριος Παπαδημητρίου
 • Ιωάννης Χριστόφαλος

(β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

 • Ροδάνθη Παπαγιαννάκη
 • Νικόλαος Κουτσούκαλης και
 • Γεώργιος Χριστόπουλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ.  θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2019.

14.729.900 44,2317% 14.729.900 14.729.900 100% 0 0 0

 

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 30.05.2016, κατά την έκτακτη εξ αναβολής Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης,  εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Μετά την ως άνω εκλογή, η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

 1. Η συγκρότησή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2019,  είναι η ακόλουθη:

 Σωτήριος Γαβριήλ                                   Πρόεδρος  και Δ/νων Σύμβουλος /Εκτελεστικό Mέλος

Ιωάννης ΓαΪτανάρος                                Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαρηγιάννη                                  Μη  Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Σίμος                                        Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Παπαδημητρίου                   Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Χριστόφαλος                             Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ροδάνθη Παπαγιαννάκη                        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Κουτσούκαλης                       Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Χριστόπουλος                        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 1. Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, ο κος Σωτήριος Γαβριήλ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
 2. Ο κος Ιωάννης Γαϊτανάρος , Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Business Administration) με ειδίκευση International Business  του Πανεπιστημίου NORTHEASTERN UNIVERSITY   της Βοστώνης και μέλος του ΤΕΕ . ‘Εχει διατελέσει στέλεχος εταιριών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό (CALSON INTERNATIONAL INC), Γενικός Δ/ντής της Μικτής Ελληνορωσικής Βιομηχανίας «ΔΗΜΗΤΡΑ», δ/νων Σύμβουλος στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. , αναπληρωτής Δ/ντής στην Κ/ξία ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΩΝ για την κατασκευή του έργου ΝΑΒΙΠΕ (Πλατυγιάλι Αστακού), μέλος του συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. Από το 2007 διετέλεσε Δ/ντής Κατασκευής έργων Η/Μ της αναδόχου Κ/ξίας του έργου ΣΤΑΘΜΟΙ της Γραμμής 3 ΜΕΤΡΟ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από το 2010 έως σήμερα είναι Δ/ντής Ανάπτυξης Έργων Παραχώρησης και Ιδιωτικών Έργων της εταιρίας ΑΕΓΕΚ.  Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1960.

– Η κα Μαρία Σαρηγιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω), Απόφοιτος του Νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ. Εχει διατελέσει δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος του ομίλου εταιριών ΕΤΕΠ – ΜΕΤΩΝ  και της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ η οποία συγχωνεύθηκε το 2006 με απορρόφηση από την ΑΕΓΕΚ, με την οποία συνέχισε την συνεργασία της και από το 2008 , μετά την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου  της ΑΕΓΕΚ και την απορρόφησή του από την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., είναι δικηγόρος της τελευταίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

–  Η κα Ροδάνθη Παπαγιαννάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, είναι Διπλωματούχος Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Business Administration)  DEREE COLLEGE . Εχει διατελέσει στέλεχος διαφημιστικών και φαρμακευτικών εταιριών, ενώ από το 1978 έως και το 2004 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε εργάστηκε ως στέλεχος του PRiVATE BANKING της Δ/νσης Πίστης , της  Δ/νσης Επενδύσεων και Κεφαλαιαγοράς, της Δ/νσης Ανάπτυξης και του Γραφείου Διοικήσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.

Την 16η Μαίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.727.338 μετοχές ήτοι ποσοστό 44,2240 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Oι μέτοχοι εταιρίες: α) Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών, και β) ALPHA BANK που κατέχει 6.455.331 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844 % επί του συνόλου των μετοχών, και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια των πληρεξουσίων τους υπέβαλλαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας) αίτημα αναβολής για 30/05/2016.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 30 Μαίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στην Κηφισιά Αττικής, (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .
Η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος – μέλος προέλευσης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας.

Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δεν κατέστη δυνατή η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων  χρήσεως 1/1/- 31/12/2015,  συνεπεία της πρόσκαιρης αδυναμίας της να ανταποκριθεί σε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.  Η  ΑΕΓΕΚ  εκτιμά βάσιμα το πρόσκαιρο της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής κατάστασης και προσβλέπει στη μεταστροφή της, με την κατά κύριο λόγο, οριστικοποίηση και καταβολή σημαντικών απαιτήσεών της από  έργα, με έμφαση αυτό του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μέσω διαιτητικών και συναφών  διαδικασιών.

Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο η εταιρία καταβάλλει προσπάθειες ώστε σύντομα να προβεί στην δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Η ΑΕΓΕΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr) και του ΧΑ (http://www.helex.gr) των Στοιχείων και Πληροφοριών των ετήσιων ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατ� άρθρο 4 του ν.3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 Τρίτη 28 Ιουνίου 2016: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΕΚ

 Η Εταιρία δεν προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.