22.07.2016 – ΑΕΓΕΚ: Αναβολή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας

Wpaegadmin/ July 22, 2016/ Announcements

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 συγκλήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ.7

Επί συνόλου 22.174.227 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 2 μέτοχοι κάτοχοι  συνολικά 5.667 μετοχών, ήτοι 0,0170% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920 για την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α  του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Share this Post