Πρώτο Τρίμηνο

Αναδημοσιευμένες οικ.καταστασεις σε ενοπ. και μη βάση α’ τριμήνου 2013

Αναδημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των ενοπ. και μη οικ.καταστασεων α’ τριμήνου 2013

Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση ’ τριμήνου 2013

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων ’ τριμήνου 2013

Πρώτο Εξάμηνο

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.3556/2007 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Εννεάμηνο

Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2013

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων εννεαμήνου 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως 31/12/2013

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων 2013

Πρώτο Τρίμηνο

Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση A’ τριμήνου 2006

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων A’ τριμήνου 2006

Πρώτο Εξάμηνο

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.35562007 επί των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2006 (Ορθή Επανάληψη)

Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2006 (Ορθή Επανάληψη)

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΔΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν.35562007 επί των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2006

Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2006

Εννεάμηνο

Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοπ. και μη βάση εννεαμήνου 2006

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων εννεαμήνου 2006

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Αναδημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεων Χρήσης 2006 σε ενοπ. και μη βάση – ΔΛΠ

Αναδημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Χρήσης 2006

Αναδιαμορφωμένες (ως προς τη δομή) Οικονομικές Καταστάσεων Χρήσης 2006 σε ενοπ. και μη βάση- ΔΛΠ

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2006 σε ενοπ. και μη βάση – ΔΛΠ

Στοιχεία και πληροφορίες των ενοπ. και μη οικον. καταστάσεων Χρήσης 2006